นายสามารถ เศรษฐวิทยา
นายสามารถ เศรษฐวิทยา เศรษฐวิทยา

โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 40
1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเราทราบกันดีว่าเทคนิคทางด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ทวีความสำคัญยิ่งขึ้นเราสามารถใช้ประโยชน์ในด้านการขยายพันธุ์พืชเพื่อให้ได้ปริมาณมากและรวดเร็ว รวมทั้งสามารถนำเทคนิคไปใช้ในด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชให้ได้พันธุ์ใหม่หรือผลิตพืชปราศจากโรค นอกจากนี้ยังสามารถรวบรวมและเก็บรักษาพันธุ์พืชต่างๆ ได้ในเนื้อที่จำกัดปลอดจากโรคและแมลง รวมทั้งเป็นวิชาการขั้นพื้นฐานสำหรับงานวิจัยทางด้านพันธุวิศวกรรมของพืชในอนาคต

จากประโยชน์ดังกล่าว เราสามารถนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปใช้ในงานต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง สำหรับการอบรมครั้งนี้จะเน้นเฉพาะเทคนิคที่ใช้กับไม้ดอกไม้ประดับบางชนิดที่น่าสนใจและมีแนวโน้มว่าสามารถผลิตได้ มีคุณภาพดี และเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ เช่น กล้วยไม้ หน้าวัว เฟิร์น บอนสี วาสนา กุหลาบ เป็นต้น เนื่องจากพืชแต่ละชนิดจะมีเทคนิคการเลี้ยงที่แตกต่างกันออกไปบ้าง การ อบรมจะเน้นเฉพาะเทคนิคในแต่ละพื้นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นอกจากนี้ก็สามารถดัดแปลงเทคนิคเฉพาะนี้ไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับหรือพืชชนิดอื่นๆ ได้

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปปฏิบัติได้เอง และ รู้จักปรับใช้ให้เหมาะสมกับพืชที่ต้อง การแต่ละชนิด

3. เพื่อใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาการขั้นสูงทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรมด้านพืชต่อไป

3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

บุคคลทั่วไป บริษัท/ห้างร้าน หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ

4. ระยะเวลาในการอบรม

ตั้งแต่วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2558 (4 วัน)

5. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

รับจำนวน 30 คน ใบสมัครและรายละเอียดสามารถดูได้ที่ http://clgc.rdi.ku.ac.th/

6. สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม

7. วิธีการฝึกอบรม

การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ (ท่านสามารถนำพืชที่สนใจมาฝึกหัดฟอกฆ่าเชื้อได้)

8. ค่าลงทะเบียน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เสียค่าลงทะเบียนล่วงหน้าท่านละ 3,500 บาท (รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง แต่ไม่รวมค่าที่พัก) โดยส่งเป็นธนาณัติในนามของ นางรงรอง หอมหวล ที่อยู่ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 แนบมาพร้อมกับ ใบสมัครและท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โทร.034-281092, 034-351399 ต่อ 485/440 มือถือ 083-3155018 โทรสาร. 034-351399

E-mail rdisrj@ku.ac.th, rdisrj@ku.ac.th

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้รับการอบรมมีความรู้และสามารถนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปปฏิบัติได้

2.เป็นแนวทางในการศึกษาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระดับสูงต่อไป

หมายเลขบันทึก: 588981เขียนเมื่อ 16 เมษายน 2015 07:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 เมษายน 2015 07:59 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ


ความเห็น (1)

ไปไกลมากๆ

รุ่นที่ 40 แล้ว

สุดยอดมากๆ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี