ขังเดี่ยว (ตอน 2) ทฤษฎีขังเดี่ยวและการขังเดี่ยวในประเทศไทย

ทฤษฎีขังเดี่ยว เกิดจากแนวความคิดความเชื่อที่ว่า “การขังเดี่ยวโดยการควบคุมผู้ต้องขังไว้ในห้องคุมขังของเรือนจำที่มีลักษณะเป็นโลกปิดตัดขาดจากการติดต่อกับโลกภายนอก จะสามารถบั่นทอนศักยภาพและความสามารถในการกระทำผิดของผู้ต้องขัง ช่วยให้ผู้ต้องขังสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้” และกรณีที่ศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาพิพากษาคดีนักโทษขังเดี่ยวแอริโซนามีสิทธิ์ฟ้องรัฐไม่ดูแลสุขภาพอาจส่งผลกระทบถึงแนวทางการลงโทษทางวินัยโดยการขังเดี่ยวของเรือนจำในประเทศไทยที่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง และลดระดับความเข้มข้นในการปฏิบัติต่อนักโทษขังเดี่ยวที่จะต้องคำนึงถึงการดูแลรักษาสุขภาพนักโทษ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิมนุษยชนให้มากยิ่งขึ้น .........................


ความเห็น (1)

ขอบคุณครับอาจารย์ต้น