โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพงานธุรการอย่างมืออาชีพ

โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพงานธุรการอย่างมืออาชีพ

งานธุรการนับได้ว่าเป็นบันไดขั้นแรกในการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับที่ต้องใช้การสื่อสารเป็นสื่อในการปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสารประกอบด้วย สาร ผู้ส่งสารและผู้รับสาร เจ้าหน้าที่ธุรการจะต้องเป็นสื่อในการนาสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร เพื่อเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนไปสู่การทางานตามภารกิจต่อไป เจ้าหน้าที่ธุรการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างดีและมีคุณภาพ ทั้งนี้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ย่อมต้องอาศัยการทางานของเจ้าหน้าที่ธุรการเป็นสำคัญ ดังจะเห็นได้จากมีการกำหนดให้มีงานธุรการในทุกหน่วยงาน ดังนั้นงานธุรการจึงเปรียบเสมือนกลไกที่สำคัญของหน่วยงานที่จะขาดไปหรือไม่มีไม่ได้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพงานธุรการอย่างมืออาชีพห้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานจากทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ในการพัฒนาระบบงานธุรการให้มีความสะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐาน ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเห็น (0)