พัฒนาองค์กร

องค์กรและบุคลากรในองค์กรนั้นมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และองค์กรทางการศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษานั้นจะต้องพัฒนาครูผู้สอนให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งการขับเคลื่อนนั้นต้องอาศัยวิธีการในการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ ซึ่งประกอบด้วยวิธีการอย่างหลากหลายในการช่วยขับเคลื่อนระบบการศึกษา สู่การสร้างฐานความรู้หรือสังคมแห่งการเรียนรู้ให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของครูผู้สอนแต่ละคนในการจัดการความรู้ไปใช้การจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน และยังสามารถพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ควบคู่กันไปด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารการศึกษาราชมงคลธัญบุรีความเห็น (0)