กฎหมายราชทัณฑ์ ตอน กฎหมายลดวันต้องโทษ

แนวคิด โครงสร้าง และแนวทางการดำเนินงานตามกฎหมายลดวันต้องโทษของบราซิล ที่มีลักษณะไม่เคร่งครัด กล่าวคือ เป็นการนำโครงการ / กิจกรรม หรือโปรแกรมด้านการแก้ไขฟื้นฟูหลายโปรแกรม เช่น โปรแกรมปั่นจักรยานเพื่อเสรีภาพ ที่กำหนดให้ผู้ต้องขังที่ปั่นจักรยานผลิตกระแสไฟฟ้า 16 ชั่วโมง ได้รับวันลดโทษ 1 วัน โปรแกรมอ่านหนังสือเพื่อเสรีภาพ ที่กำหนดให้การอ่านหนังสือ 1 เล่ม สามารถได้รับวันลดโทษ 4 วัน รวม 1 ปี ไม่เกิน 48 วัน โปรแกรมทำงานเพื่อเสรีภาพ ที่กำหนดให้ผู้ต้องขังที่ทำงานสามารถนำผลของการทำงานมาลดวันต้องโทษ ได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด โปรแกรมการศึกษาเพื่อเสรีภาพ กำหนดให้ผู้ต้องขังที่เรียนหนังสือและได้วุฒิบัตร สามารถได้รับวันลดโทษตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด มาใช้รองรับกฎหมายลดวันต้องโทษ เพื่อแก้ไขปัญหานักโทษล้นคุก ปัญหาสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง และปัญหาอื่นๆ เช่น ปัญหาการไม่รู้หนังสือของผู้ต้องขัง..........


กฎหมายราชทัณฑ์ ตอน กฎหมายลดวันต้องโทษ


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ นบ. นม.


กฎหมายลดวันต้องโทษของบราซิลที่นำเสนอในบทความนี้ มีที่มาจากปัญหาที่สำคัญ คือ ปัญหานักโทษล้นคุกและปัญหาสิทธิมนุษยชน ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://edition.com/2012/07 /14world/americas/brazil-alternative-sentence-reduction/พบว่า ปัญหานักโทษล้นคุก ในปี 2011 เรือนจำบราซิลมีปริมาณผู้ต้องขัง เกินอัตราความจุ อยู่ที่ 167% นับว่าเป็นเรือนจำ ที่มีความแออัดมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกส่งผลกระทบต่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง ปัญหาสิทธิมนุษยชน ทางกลุ่มสิทธิมนุษยชนได้ท้วงติงว่าเรือนจำบราซิลมีความแออัด ยัดเยียด ส่งผลกระทบต่อ สิทธิมนุษยชน และความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง อย่างรุนแรง ทำให้รัฐบาลและกรมราชทัณฑ์บราซิล ได้นำกฎหมายลดวันต้องโทษมาใช้แก้ไขปัญหานักโทษล้นคุกและปัญหาสิทธิมนุษยชน ดังกล่าว ผ่านโปรแกรมที่ใช้รองรับกฎหมายลดวันต้องโทษจำคุกโปรแกรมต่างๆ โดยจักได้กล่าวถึงแนวคิด โครงสร้าง และแนวทางการดำเนินงานของกฎหมายลดวันต้องโทษของบราซิล โดยสังเขป ดังนี้


กฎหมายลดวันต้องโทษบราซิล (กฎหมายอาญา 1984)


แนวคิด โครงสร้าง และแนวทางการดำเนินงาน

กฎหมายลดวันต้องโทษของบราซิล ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.planalto. gov.br/ccivil_03/leis/L7210 .htm พบว่า กฎหมายลดวันต้องโทษของประเทศบราซิล ได้แก่ กฎหมายอาญา ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 1984 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายอาญา ฉบับที่ 12433 และ 2011) ส่วนที่สี่ ว่าด้วยเรื่อง ไถ่ถอน (Redemption) มาตรา 126 – มาตรา 130 ประกอบด้วยแนวคิดและโครงสร้าง ดังนี้

มาตรา 126 ความว่า ".....หลักเกณฑ์การให้ผู้ต้องขังที่ทำงาน หรือทำการศึกษาต่อ การนำผลการทำงาน หรือผลการศึกษามาลดวันต้องโทษ ทั้งหลักเกณฑ์การนับระยะเวลาในการศึกษา การฝึกอบรม ระดับประถม ระดับมัธยม ระดับอาชีวศึกษา หรือสูงกว่าที่จะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษา การนับระยะเวลาในการทำงาน รวมถึงการประกาศลดวันต้องโทษที่จะต้องประกาศโดยผู้พิพากษา....."

มาตรา 127 ความว่า "....กำหนดหลักเกณฑ์กรณีผู้ได้รับวันลดโทษประพฤติผิดร้ายแรง ผู้พิพากษาอาจเพิกถอนวันลดโทษได้ (หนึ่งในสามส่วน) ของวันลดโทษที่ได้รับ..."

มาตรา 128 ความว่า ".....วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ ในการคำนวณวันลดโทษตามโปรแกรม....."

มาตรา 129 ความว่า ".....รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ของทุกโครงการ สำเนาบันทึกการดำเนินงานของผู้ต้องขังทุกคน ที่ทำงาน หรือเรียนหนังสือ ข้อมูลเกี่ยวกับวันทำงาน หรือชั่วโมงของการเข้าเรียนหรือการสอนของแต่ละกิจกรรม....."

มาตรา 130 ความว่า ".....การรายงานหรือการรับรองผลการดำเนินงาน ที่เป็นเท็จ เพื่อให้ได้รับวันลดโทษ ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 299....."


โปรแกรมปั่นจักรยานเพื่อเสรีภาพ


แนวทางการดำเนินงาน

การดำเนินงานตามกฎหมายลดวันต้องโทษ มีลักษณะไม่เคร่งครัด กล่าวคือ เป็นการนำโครงการ / กิจกรรม หรือโปรแกรมด้านการแก้ไขฟื้นฟูหลายโครงการมาใช้รองรับกฎหมาย ลดวันต้องโทษ หรืออาจกล่าวได้ว่างานอะไรก็ตามที่มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขฟื้นฟูก็สามารถ ที่จะนำมาเข้าโปรแกรมลดวันต้องโทษได้ทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญ คือ การแก้ไขปัญหานักโทษล้นคุก ปัญหาสิทธิมนุษยชน และปัญหาอื่นๆ เช่น โปรแกรมปั่นจักรยานเพื่อเสรีภาพ ที่กำหนดให้ผู้ต้องขังที่ปั่นจักรยานผลิตกระแสไฟฟ้า 16 ชั่วโมง ได้รับวันลดโทษ 1 วัน โปรแกรม อ่านหนังสือเพื่อเสรีภาพ โดยกำหนด ให้ผู้ต้องขังที่อ่านหนังสือได้ ปีละ 12 เล่ม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดให้การอ่านหนังสือ 1 เล่ม สามารถได้รับวันลดโทษ 4 วัน รวม 1 ปี ไม่เกิน 48 วัน โดยผู้พิพากษาเป็นผู้พิจารณา โปรแกรมทำงานเพื่อเสรีภาพ ที่กำหนดให้ผู้ต้องขังที่ทำงานสามารถ นำผลของการทำงานมาลดวันต้องโทษได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โปรแกรมการศึกษาเพื่อเสรีภาพ (ประถมศึกษา – มหาวิทยาลัย) กำหนดให้ผู้ต้องขังที่เรียนหนังสือและได้วุฒิบัตร สามารถได้รับ วันลดโทษตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด


โปรแกรมอ่านหนังสือเพื่อเสรีภาพ และ โปรแกรมการศึกษาเพื่อเสรีภาพ


โปรแกรมทำงานเพื่อเสรีภาพ


โดยสรุป

การนำกฎหมายลดวันต้องโทษของบราซิลมานำเสนอในบทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวคิด โครงสร้าง และแนวทางการดำเนินงานตามกฎหมายลดวันต้องโทษ ที่มีลักษณะเปิดกว้าง กล่าวคือ เป็นการนำโครงการ / กิจกรรม หรือโปรแกรมด้านการแก้ไขฟื้นฟูหลายโปรแกรม เช่น โปรแกรมปั่นจักรยานเพื่อเสรีภาพ โปรแกรมอ่านหนังสือเพื่อเสรีภาพ โปรแกรมทำงานเพื่อเสรีภาพ โปรแกรมการศึกษาเพื่อเสรีภาพ มาใช้รองรับกฎหมายลดวันต้องโทษ เพื่อแก้ไขปัญหานักโทษล้นคุก ปัญหาสิทธิมนุษยชน และปัญหาอื่นๆ เช่น ปัญหาการไม่รู้หนังสือ ของผู้ต้องขัง ฯลฯ โดยการบัญญัติกฎหมายลดวันต้องโทษรองรับ ซึ่งกฎหมายลดวันต้องโทษ ของบราซิล และโปรแกรมรองรับกฎหมายลดวันต้องโทษของบราซิล ดังกล่าว ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหานักโทษล้นคุกและปัญหาอื่นๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นนวัตกรรม ทางกฎหมายและโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูที่น่าสนใจอีกนวัติกรรมหนึ่ง


...............................บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายกระบวนการยุติธรรมเชิงพุทธ กฎหมายและการบังคับโทษจำคุกเชิงพุทธ และ เครือข่ายทนายความเชิงพุทธความเห็น (0)