ภาพสื่อความหมาย 4

"ปัจจัยกับการดำเนินชีวิต"

มนุษย์เรามีชีวิตอยู่รอดจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะปัจจัยหลายๆอย่าง สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนเราที่รู้จักกันดี เรียกว่าปัจจัยสี่ คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่งสิ่งที่กล่าวข้างต้นล้วนเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตมนุษย์


จากภาพดังกล่าวข้างต้น สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของข้าพเจ้านอกเหนือจากปัจจัยสี่ข้างต้น มีดังนี้ พ่อแม่ ลูก อาชีพ เงิน รถยนต์ โทรศัพท์ อาหาร โน้ตบุ๊ค นักเรียน จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันไม่ใช่แค่ปัจจัยสี่เท่านั้นที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่ยังมีอีกหลายองค์ประกอบที่จะต้องใช้ร่วมกับการดำรงชีวิต ทั้งนี้เพื่อความสมดุลและความอยู่รอดในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์นั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปบทเรียน PLCความเห็น (0)