เรียนplc วันที่ 25 มกราคม 2558

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันที่สองของการเรียนคือ ในความคิดของเรา plc คืออะไร เราจะสมารถแทนplc ด้วยอะไรในความเข้าใจของเรา และได้เรียนรู้กิจกรรมการรู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น การเรียนรู้ต้องเรียนด้วยใจอย่างใคร่ครวญ คือความดี ความงาม ออกแบบกระบวนการ เนื้อหา (นี่คือครู) การทำplc ต้องสร้างค่านิยมร่วมกัน

การทำKM ต้องมี

1. BAR

2.AAR

3. ALR

กระบวนการ plc ต้อง

1. ทำจริง ปฏิบัติจริง

2. ทำงานร่วมกัน

3. แลกเปลี่ยนกัน

4. เรียนรู้ร่วมกัน

5. ศรัทธา ค่านิยม เป้าหมาย

สิ่งที่ได้ในวันนี้คือรู้ว่าplc ไม่ใช่วิธีการแต่เป็นเครื่องมือในการนำองค์กรไปสู่เป้าหมายเดียวกัน เพื่อความสำเร็จของงานและองค์กร แต่ผู้ที่จะทำได้ต้องเป็นผู้ที่มีเป้าหมายเดียวกันรวมกลุ่มกันแล้วดำเนินงานตามแปนที่วางไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กระบวนการplcความเห็น (0)