ครูแอม(เชียงยืนสารคาม)
สุภัตรา ครูแอม(เชียงยืนสารคาม) สฤษชสมบัติ

1.การบริหารและพัฒนาเรียนรู้ ( 17 ม.ค. 2558)


"การบริหารและพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 1"

(17 มกราคม 2558)

เสนอ

รศ.ดร.พิศมัย ศรีอำไพ

อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม

จัดทำโดย

นางสุภัตรา สฤษชสมบัติ

รหัสนักศึกษา 57010563008 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 0506913 การบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนรู้

(Learning Management and Development)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

"การบริหารและพัฒนาการเรียนรู้"

มนุษย์เรามีการเรียนรู้ตลอดเวลา กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองที่มุ่งหวัง การเรียนรู้ของแต่ละคนอาจเหมือนหรือแตกต่างทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการและเป้าหมายที่ต้องการ

PLC ผ่านการเรียนรู้ในห้องเรียน

การที่คนเราจะประสบผลสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังตามกำหนดต้องมีการวางแผนงานที่ดี การทำงานที่ไม่มีกระบวนการและเป้าหมายที่แน่นอนย่อมเกิดผลสำเร็จที่ช้าหรือล้มเหลว

"PLC" ในทัศนคติผู้เรียนคืออะไร?

PLC หรือที่เรียกว่า "ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์" เป็นการกำหนดเป้าหมายแนวความคิดที่ตรงกัน มีการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ที่แท้จริง ซึ่งการปฏิบัติต้องเกิดจากตัวผู้เรียนรู้เองโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งนี้กิจกรรมที่เรียนรู้ปฏิบัติอาจเกิดจากปัญหาที่สงสัยหรือต้องการแก้ไข การเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL) ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณจนได้แนวทางวิธีการเพื่อหาคำตอบแล้วนำคำตอบนั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผ่านผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญในการชี้แนะรับรองแนวคิด

การขับเคลื่อน PLC

PLC การเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนจากภายในเกิดจากความต้องการข้างใน เพื่อสะท้อนผลประเมินจากภายนอกโดยการอาศัยความร่วมมือในหลายส่วน นักคิดมีการเปรียบ PLC กับส่วนประกอบของปลา ดังนี้

  • -ส่วนหัวปลา ประกอบด้วย สมอง ตา ปาก เหงือก เปรียบเสมือนผู้กำหนดทิศทางและเป้าหมาย
  • -ส่วนตัวปลา ประกอบด้วย เนื้อ ครีบหลัง เครื่องใน เปรียบเสมือนผู้ขับเคลื่อนและปฏิบัติ
  • -ส่วนหางปลา กระดูก เส้นเอ็น ครีบหาง เส้นสีข้าง เปรียบเสมือนผู้ผลักดันและช่วยเหลือค้ำจุน

การขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ ต้องขับเคลื่อนในองค์ประกอบหลายส่วนทั้งนี้เพื่อความสำเร็จของเป้าหมาย ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้การขับเคลื่อน PLC ด้วยหลักแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นแนวทางเพื่อปฏิบัติในความพอประมาณ (ความไม่โลภ) ความมีเหตุผล(ความไม่โกรธ) และการมีภูมิคุ้มกัน(ความไม่หลง)

นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้ยังยึดหลักการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยการทำโครงงาน (PBL – Project-Based Learning) เพื่อศึกษาค้นคว้าคำตอบจากเรื่องที่กำหนดหรือสงสัย โดยการสะท้อนความคิดจากสิ่งที่เรียนรู้

การเรียนรู้ด้วยรูปแบบ PLC ดีอย่างไร

คนเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา เพราะการเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อตอบสนองในสิ่งที่ต้องการ การเรียนรู้มีหลายหลากวิธีการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้เรียนว่าจะเลือกใช้วิธีใดที่เหมาะสมและก่อเกิดผลที่ดีคุ้มค่าที่สุดในการได้มาซึ่งความรู้หรือคำตอบนั้นๆ การเรียนรู้แบบ PLC เป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ผู้เรียนได้คำตอบ(ผลลัพธ์)ที่ต้องการ

ประโยชน์ที่ได้รับในชั่วโมงเรียน

  • 1.รู้ความหมายของการเรียนรู้แบบ PLC
  • 2.อธิบายวิธีการใช้การเรียนรู้แบบ PLC
  • 3.เข้าใจความสัมพันธ์หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบ PLC
  • 4.บอกประโยชน์ที่เกิดจากการเรียนรู้แบบ PLC
  • 5.นำการเรียนรู้แบบ PLC มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
คำสำคัญ (Tags): #PLC1
หมายเลขบันทึก: 587810เขียนเมื่อ 23 มีนาคม 2015 14:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มีนาคม 2015 14:26 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ชอบประโยชน์ข้อที่ 3. ของการเรียนครั้งนี้ครับ... ท่านเริ่มจะเข้าใจว่า มันแยกกันไม่ได้เลย....

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี