อบรมกัวซาฟรี รอบที่๒ ของปี 2558 ที่โคราช

หรือลอกแบบฟอร์มนี้ส่งเมลล์ติดต่อลุงเสิดผ่านระบบเว็ปนี้ได้เลยครับ

ใบสมัคร โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การส่งเสริมสุขภาพด้วยกัวซา

ณ คลินิก วิมุตติเวช การแพทย์แผนไทย วัดราษฎร์บำรุง (วัดปรก) อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วันที่ 25-26 เมษายน 2558

ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................................

ตำแหน่ง............................................................หน่วยงาน....................................................................

สถานที่ติดต่อ.........................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

โทรศัพท์............................................................ มือถือ..........................................................................

ลงชื่อ..............................................................

(............................................................)

วันที่ .............../.................../ .............

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน *** กัวซา GUASA***



ความเห็น (1)