จรเข้หางยาว ทางสักวา

ผู้แต่ง อจ.มนตรี ตราโมท

หน้าทับ ปรบไก่ สามชั้น

ท่อน 1

----      ฟรฟด      --       --       --       --       ฟรดร       ลดดด

----      ชลดร       ลชฟร      --       ชลดล       ดช-       ชลดร       ฟด-

----      ลดรฟ      --ชฟ       รฟดร       ----      ชฟรด      ลดรฟ      --

--       ---        ---        ---        --       --       ชลชฟ      --

ท่อน 2

--      ---        ---        ---        ----      ชฟชล      ดลชฟ      ชฟรฟ

----      ชฟรด      รดลด       --       ดฟชล      ดร-       ดฟชล      ดช-

--       ชลดร       ฟชฟร      --       ----      ดลชฟ      ชฟรด      ลฟรฟ

---       -ฟฟฟ     มรดฟ      --       ฟชลด      ----      ชลดล       ชฟ-

ท่อน 3

--       ….       --        ….       --       ---      ---      ชลดร

----      ลฟชล      --ดช       ลชฟร      --ฟร       ฟด-       ดรฟช      ลฟ-

----      --       --ดช       ลฟชล      -รฟร       -ลดล       --ดช       ลชฟร

ดรดล       --       --ลช       ฟช-      --        --       ---        ---