::การจัดการความรู้ในสถานศึกษา 129::


เพราะเราคือครูในศตวรรษที่ 21

ศตวรรษที่ 21 คือ อะไร/ สำคัญอย่างไร/เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร

ทำไมต้องเตรียมผู้เรียนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วย

อีกมากมายคำถามที่เกี่ยวข้องกับคำๆนี้ "ศตวรรษที่ 21"

แต่คำถามที่สำคัญของเราในวันนี้คือ ภาคการศึกษา โดยเฉพาะ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเรา ควรต้องเตรียมตัว เตรียมใจ ปรับตัว ปรับใจอย่างไรในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แก่ผู้เรียนให้เขาเหล่านั้นสามารถเป็นคนที่มีคุณภาพได้อย่างมีศักดิ์ศรี และอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21

เด็กยุดใหม่เป็นคนในยุด Generation Z เป็นผู้ที่นิยมความสุขสบาย ติดกับความรวดเร็ว เบื่อการรอคอย ความต้องการมาก่อนความจำเป็นเสมอ ครูจึงต้องวิเคราะห์และออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนด้วยเช่นเดียวกัน

ครูจึงควรสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องยึดโยงกับรูปแบบทฤษฎีวิธีสอนในตำรามากเกินไปจนไม่กล้าคิด หรือออกแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ เองที่เหมาะสมกับธรรมชาติหรือบริบทของผู้เรียน ชุมชน สังคมของเราเอง

การออกแบบและการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน จึงควรเป็นไปเพื่อการเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคต เพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วย เช่น

ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิจารญาณ แก้ปัญหาเป็น สร้างนวัตกรรมได้ รวมทั้งการสื่อสารและความร่วมมือกัน

ทักษะด้านเทคโนโลยี มีความรู้เกี่ยวกับสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ สามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์

ทักษะชีวิตและอาชีพ การมีทักษะเป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้สร้าง มีความยืดหยุ่น รู้จักการปรับตัว มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ เชื่อถือได้[1]

คนในศตวรรษที่ 21 จึงต้องเป็นบุคคลพร้อมที่จะเรียนรู้ และเป็นผู้ที่ใช้ความรู้ในการทำงาน แม้แต่ชาวไร่ชาวนา ก็ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้และใช้ความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติในการทำงานเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตตนเอง

ดังนั้นทักษะที่สำคัญของคนในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการเรียนรู้นั่นเอง

เมื่อเป็นเช่นนี้ครูในยุดศตวรรษที่ 21 จึงควรต้องมีการปรับเปลี่ยน พัฒนาตนเองให้มีทักษะการเรียนรู้เช่นเดียวกัน เพราะครุมืออาชีพย่อมต้องใช้ความรู้ในการทำงานและการสร้างสรรค์ศิษย์อย่างปฏิเสธไม่ได้ ในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีหน้าที่เตรียมตน เตรียมคน เตรียมงาน เพื่อให้การดำรงอยู่ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุขด้วย

การเรียนรู้ในยุดปัจจุบัน จึงเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะต้องเป็นทักษะชีวิตที่ต้องติดตัวโดยไม่รู้ตัว การเรียนรู้จึงเป็นการเรียนรู้จากการลงมือทำ ผ่านการตีความจากการสัมผัสโดยประสบการณ์ของตนเอง จนนำไปสู่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งที่ผ่านการเรียนรู้และปรับตัว ปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นความรู้ที่ฝังลึกในตัวตนอย่างแท้จริง

ความสำเร็จของการเรียนรู้จึงอยู่ที่การสร้างผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสาร ทักษะด้านไอซีที

ครู คือ ผู้ที่สอนเด็กเหล่านี้ ให้มีทักษะชีวิต และความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเราเองต้องเรียนรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย เพื่องานด้านการสร้างคน เตรียมคนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เพราะเรา คือ ครูในศตวรรษที่ 21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1]วิจารณ์พานิช.ทักษะครูเพื่อศิษย์ไทยในศตวรรษที่ 21,http://gotoknow.org/blog/thaikm/414362

หมายเลขบันทึก: 587389เขียนเมื่อ 13 มีนาคม 2015 01:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 กันยายน 2017 23:01 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

ชื่นชมสายวิชาชีพ ครู จริงๆค่ะ ขอบคุณสำหรับบันทึกดีๆค่ะ ฝากติดตาม

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/587392

แวะมาร่วมเรียนรู้ ครับ

ครู เป็นผู้ช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ใหม่ บนพื้นฐานของความรู้เก่า โดยการทำให้ดู ทำให้รู้ ทำให้เห็น ทำเป็นตัวอย่าง .....

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี