แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเล่ย์บอล

ชื่อเรื่องรายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ

ผู้รายงาน นายบรรจง หอธรรมกุล ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ

ปีที่ทำการศึกษา ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2) เพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล

กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ

กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชปีการศึกษา 2557 จำนวน 31 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน คือ แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 เรื่อง คือ

1) การสร้างความคุ้นเคยกับลูกวอลเลย์บอล

2) การเล่นลูกบอลสองมือล่าง

3) การแตะชูลูก

4) การเสิร์ฟลูกบอลมือล่างข้ามตาข่าย

5) การเสิร์ฟลูกบอลมือบนข้ามตาข่าย

6) การเล่นเป็นทีม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้รายงานสร้างขึ้น

ผลการศึกษา พบว่า

1) ได้แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์ 87.58 / 86.15

2) นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางการเรียนพลศึกษา อยู่ในระดับสูงกว่า ร้อยละ 80.00 คือ ร้อยละ 87.58 ได้ดังนี้ การสร้างความคุ้นเคยกับลูกวอลเลย์บอล นักเรียนทำคะแนนหลังทดลองใช้ได้คะแนนเฉลี่ย 8.52 คิดเป็นร้อยละ 85.16 การเล่นลูกสองมือล่าง นักเรียนทำคะแนนหลังจากทดลองใช้ ได้คะแนน เฉลี่ย 8.93 คิดเป็นร้อยละ 89.35 การแตะชูลูกบอลสองมือเหนือศีรษะ นักเรียนทำคะแนน หลังจากทดลองใช้ ได้คะแนน เฉลี่ย 8.84 คิดเป็นร้อยละ 88.35 เสิร์ฟลูกบอลมือล่างข้ามตาข่าย นักเรียนทำคะแนนหลังจากทดลองใช้ได้คะแนนเฉลี่ย 8.87 คิดเป็นร้อยละ 88.70 เสิร์ฟลูกบอลมือบนข้ามตาข่าย นักเรียนทำคะแนนหลังจากทดลองได้คะแนนเฉลี่ย 8.77 คิดเป็นร้อยละ 87.74 เล่นเป็นทีม นักเรียนทำคะแนนหลังจากทดลองใช้ได้คะแนนเฉลี่ย 8.61 คิดเป็นร้อยละ 86.12

3) ความสามารถทางการเรียนของนักเรียน ในการใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการใช้สูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน volle1ความเห็น (1)

ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ ฝากติดตามด้วยค่ะ

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/587392