ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้วยเพลงคาราโอเกะ ชุด "หนูรักชลบุรี" เพื่อพัฒนาการรับรู้และเจตคติด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม สาหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2


ทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้วยเพลงคาราโอเกะ ชุด "หนูรักชลบุรี" เพื่อพัฒนาการรับรู้และเจตคติด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม สาหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลการรับรู้เรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมและเพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อ

การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 2 ที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้น

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนเทศบาลวัดกาแพง (อุดมพิทยากร) สังกัดสานักการศึกษาเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จานวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้วยเพลงคาราโอเกะ ชุด "หนูรักชลบุรี" เพื่อพัฒนาการรับรู้และเจตคติด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม สาหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จานวน 8 ชุด แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ จานาน 34 แผน แบบประเมินการรับรู้การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแบบวัดเจตคติต่อการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติที (t-test)

ผลการศึกษา พบว่า ชุดกิจกรรมที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 87.83/ 86.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ การรับรู้เรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีเจตคติ

ต่อการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม หลังเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก โดยมีเจตคติ

ต่อการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปได้ว่าชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้วยเพลงคาราโอเกะ ชุด "หนูรักชลบุรี" เพื่อพัฒนาการรับรู้และเจตคติด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม สาหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพสามารถนาไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ได้

คำสำคัญ (Tags): #หนูรักชลบุรี
หมายเลขบันทึก: 587324เขียนเมื่อ 11 มีนาคม 2015 13:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 มีนาคม 2015 14:15 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี