หลักสูตรคืออะไร?

ความหมายของหลักสูตร

หลักสูตร หมายถึง เอกสารที่จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา และสิ่งที่สอนในโรงเรียน
ไม่ว่าจะเป็น ชุดของวิชา เนื้อหา โปรแกรมการเรียน ชุดของสื่อการเรียนรู้ กระบวนวิชาที่เรียนต่าง ๆ
ที่เป็นประสบการณ์ ที่โรงเรียนจัดให้แก่นักเรียนรวมทั้งกิจกรรมพิเศษ การแนะแนวและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
เพื่อที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตร คือ หัวใจหลักทางการศึกษา เป็นเครื่องกำหนดกรอบแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้
ชี้ให้เห็นแนวทางในการจัดมวลประสบการณ์ ให้กับผู้เรียนเปรียบได้กับแผนที่หรือเข็มทิศ
ที่จะนำทางในการจัดการศึกษาให้บรรลุผล หลักสูตรที่ดีมีความเหมาะสมจะทำให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น ในการจัดทำหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตร นักพัฒนาหลักสูตรจะต้องมีความรู้ มีข้อมูลหรือศึกษาพื้นฐานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ได้หลักสูตรที่ดี ถูกต้อง เหมาะสม นำไปสู่จุดหมายปลายทาง
ในการจัดการศึกษาที่สนองตอบความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง

พีระพงษ์ เครื่องสนุก

11/03/58

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักสูตรคืออะไรความเห็น (0)