cd-008การเชื่อมโยงระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กับสภาวิชาชีพการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดกิจกรรมวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กับสภาวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการเตรียมความพร้อมของคณะ ในวันที่ 29 มกราคม 2558
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เฉลิมเกียรติความเห็น (0)