พบกับการเสวนา เรื่องการฟื้นฟูกึ่งเฉียบพลัน ใน 16th HA Forum

Sukajan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

16th HA Forum

เรื่อง ทิศทางอนาคต Subacute Rehabilitation กับผู้สูงอายุและผู้พิการ

13 มีนาคม 2558 10.30-12.00 น.

ห้อง Sapphire 107


ปัจจุบัน มีผู้ป่วยจำนวนมาก เช่น เส้นเลือดในสมองตีบ แตก ตัน ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนล่าง ผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ ผู้ป่วยกระดูกหักหลายที่ เป็นต้น ยังขาดการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ เมื่อพ้นระยะเฉียบพลันผู้ป่วยถูกจำหน่ายกลับบ้านอย่างรวดเร็ว จากจำนวนเตียงอันจำกัด ทำให้เกิดปัญหาความพิการซ้ำซ้อนตามมา แนวคิดการฟื้นฟูระยะกึ่งเฉียบพลัน ( Sub-acute Rehabilitation ) จึงได้มีการนำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยดังกล่าว เป้าหมายของการฟื้นฟูระยะกึ่งเฉียบพลันคือ การกระตุ้นให้มีการฟื้นคืนความสามารถของร่างกาย เพื่อเพิ่มความสามารถในการดําเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันและ/หรือเพิ่มความสามารถในการกลับไปทำงานอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยหรือความพิการ และช่วยลดภาวะความพิการซ้ำซ้อนหรือทุพพลภาพ

สองปีที่ผ่านมา ( พ.ศ.2556-2557 ) ได้มีการนำร่องการบริการฟื้นฟูระยะกึ่งเฉียบพลัน โดยผู้ป่วยดังกล่าวเมื่อพ้นระยะเฉียบพลัน และถูกจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่มีแนวโน้มว่าจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นอีกถ้าได้รับการฟื้นฟูสภาพอย่างต่อเนื่อง จะถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่าย เพื่อให้ได้รับการฟื้นฟูสภาพต่อเนื่องอีกประมาณ 2-4 สัปดาห์ แล้วจึงถูกจำหน่ายกลับบ้านไป

วิทยากรใน session นี้จะมาช่วยกันแบ่งปันประสบการณ์จากการปฏิบัติในพื้นที่จริง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เริ่มจะมองเห็นโมเด็ลลางๆบ้างแล้ว สำหรับทางออกเพื่อลดความพิการในระดับชุมชน แต่ยังต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของชุมชนนั้นๆเป็นอย่างมาก เพื่อกำหนดทิศทางการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในอนาคต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Rehabความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากๆ

เสียดายติดงาน

ได้รับเชิญด้วยครับ

แต่ติดงาน รออ่านในบันทึกนะครับคุณหมอ