ในการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ดิฉัน(และน้องก้อย)มีหน้าที่ซักประวัติคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพก่อนส่งไปเจาะ LAB และตรวจตามความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งรายการตรวจของเจ้าหน้าที่บำราศฯจะแตกต่างจากรายการตรวจของผู้รับบริการทั่วไปที่แผนกผู้ป่วยนอกซึ่ง Walk In เข้ามา ทีมผู้รับผิดชอบก็คนละทีม ระบบก็คนละอย่าง การตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่เป็นโครงการในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ IC ซึ่งดำเนินงานมามากกว่า 10 ปี ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมาดิฉันได้ร่วมเป็นคณะทำงานจึงได้ขอเพิ่มการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น และการได้ยินเข้าไปในกลุ่มเสี่ยง ปี 2546ได้เพิ่มการตรวจคัดกรองภาวะการทำงานตับโดยตรวจ ALTในกลุ่มอายุต่ำกว่า 35ปีทุกราย (จากคำแนะนำของนพ.บุญชัย)และHDLในผู้ที่มีโคเลสเตอรอล>240  (จากคำแนะนำของนพ.วิศิษฏ์)ปีนี้พิจารณาตามความจำเป็นเพื่อคัดกรองความเสี่ยงตามปัจจัยส่วนตัวและครอบครัว  สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเคยบันทึกเรื่องการคัดกรอง HDLแทนLDL (รายละเอียดที่บันทึกนี้)นั้นเราพบปัญหาแล้วว่าค่าจากการคำนวณเดิมซึ่งใช้สูตร LDL=TC-HDL-(TGหาร5) ค่าที่ออกมาต่างจากการตรวจ LAB มากๆ ขอยกตัวอย่าง

รายที่ 1 การคัดกรองจนท.หญิงอายุ 46ปี มีปัญหา TCสูงเมื่อปีที่แล้วจึงตรวจ HDL เพิ่มผล LAB พบว่า โคเลสเตอรอล =204 (ค่าปกติ≤200) HDL=72 TG=53 ซึ่งรายนี้คำนวณค่าLDLตามสูตรจะได้=122 (ค่าปกติ≤130) ซึ่งปกติ แต่ปรากฏว่าจากตรวจ LAB ได้ค่า LDL=141 ซึ่งแปลผลว่าผิดปกติ (ค่าความต่าง 16)

รายที่ 2 จนท.หญิงอายุ 45 ปี ปี มีปัญหา TCสูงเมื่อปีที่แล้วจึงตรวจ HDL เพิ่มผล LAB พบว่า โคเลสเตอรอล =192 (ค่าปกติ≤200) HDL=69TG=65 ซึ่งรายนี้คำนวณค่าLDLตามสูตรจะได้=110 (ค่าปกติ≤130) ซึ่งปกติ แต่ปรากฏว่าจากตรวจ LAB ได้ค่า LDL=136 ซึ่งมากกว่าปกติ (ค่าความต่าง 26)  

ที่เล่ามานี้เพราะกำลังนึกถึงอยากทำ R2R เรื่องนี้ร่วมกับทางLABค่ะ รวมทั้งอยากลปรร.กับผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รู้ในเรื่องดังกล่าว