เรือน 3

1.เรือนผม

2.เรือนครัว

3.เรือนนอน

น้ำ 4

1.น้ำดื่มกิน

2.น้ำใช้

3.น้ำคำ (คำพูด)

4.น้ำใจ

........จารีตประเพณีอีสานที่ทรงคุณค่า........