ภาพบันทึกความทรงจำและบอกเล่าเรื่องราวการพัฒนาทีมฯ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ ณ ห้องประชุม รพ.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง วันที่ 25 ตุลาคม 2548