วิจัยเพื่อพัฒนางาน (1)

การทำวัจัยเพื่อพัฒนางานระดับเริ่มแรก

    ผมได้อ่านเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยสถาบัน ของรศ.นพ.สมชาติ โตรักษา มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการทำวิจัยเพื่อพัฒนางาน มาเล่าสู่ชุมชนสำนักงานเลขานุการได้รับทราบ มีสาระที่น่าสนใจครับ

     การพัฒนางาน กับการแก้ปัญหาในการทำงาน คือ สิ่งเดียวกัน

     การทำวิจัยเพื่อพัฒนางาน ทำให้เกิดการพัฒนาทั้งคน งาน และระบบงาน ไปพร้อม ๆ กัน โจทย์วิจัย คืองานของเรา เป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้ดี การใช้งบประมาณก็ไม่มาก สิ่งสำคัญคือไม่ทำให้งานประจำเสียหาย แต่กลับทำให้งานประจำดีขึ้น  มีข้อเสนอแนะการวิจัยเพื่อพัฒนางาน ไว้ดังนี้

     การทำวิจัยเพื่อพัฒนางาน ทำได้หลายระดับ

    ระดับเริ่มแรก

  • ให้ทำวิจัยเกี่ยวกับ "ตัวปัญหาการทำงาน" คือ มีปัญหาอะไรบ้างในการทำงาน โดยจำแนกตาม Time Place Person
  • ให้ทำวิจัยเกี่ยวกับ "ลักษณะของปํญหาการทำงาน คือ ขนาดของปัญหา ทั้งด้านปริมาณ และด้านคุณภาพ ของปัญหาการทำงาน สาเหตุของปัญหา ผลของปัญหา แนวทางในการแก้ปัญหา
  • ให้ทำวิจัยเกี่ยวกับ "มาตรฐานการทำงาน" คือ ตัวมาตรฐาน องค์ประกอบของมาตรฐาน การวัดมาตรฐาน เครื่องมือที่วัดมาตรฐานการทำงาน การสร้างมาตรฐานการทำงาน

      สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ได้เคยจัดทำมาตรฐานการการทำงานขึ้น แต่ยังไม่ได้มีการวัด หน่วยงานไหนที่มีมาตรฐานการทำงานแล้ว เชิญชวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (2)

sunachara
IP: xxx.69.140.125
เขียนเมื่อ 

ตั้งใจการทำวิจัยเรื่องงานตรวจสอบภายในขอบคุณคะที่พบงานวิจัยของคุณบอย

IP: xxx.26.197.250
เขียนเมื่อ 

http://gotoknow.org/blog/resaerch/301675