• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

วิจัยเพื่อพัฒนางาน (1)

  การทำวัจัยเพื่อพัฒนางานระดับเริ่มแรก  

    ผมได้อ่านเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยสถาบัน ของรศ.นพ.สมชาติ โตรักษา มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการทำวิจัยเพื่อพัฒนางาน มาเล่าสู่ชุมชนสำนักงานเลขานุการได้รับทราบ มีสาระที่น่าสนใจครับ

     การพัฒนางาน กับการแก้ปัญหาในการทำงาน คือ สิ่งเดียวกัน

     การทำวิจัยเพื่อพัฒนางาน ทำให้เกิดการพัฒนาทั้งคน งาน และระบบงาน ไปพร้อม ๆ กัน โจทย์วิจัย คืองานของเรา เป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้ดี การใช้งบประมาณก็ไม่มาก สิ่งสำคัญคือไม่ทำให้งานประจำเสียหาย แต่กลับทำให้งานประจำดีขึ้น  มีข้อเสนอแนะการวิจัยเพื่อพัฒนางาน ไว้ดังนี้

     การทำวิจัยเพื่อพัฒนางาน ทำได้หลายระดับ

    ระดับเริ่มแรก

  • ให้ทำวิจัยเกี่ยวกับ "ตัวปัญหาการทำงาน" คือ มีปัญหาอะไรบ้างในการทำงาน โดยจำแนกตาม Time Place Person
  • ให้ทำวิจัยเกี่ยวกับ "ลักษณะของปํญหาการทำงาน คือ ขนาดของปัญหา ทั้งด้านปริมาณ และด้านคุณภาพ ของปัญหาการทำงาน สาเหตุของปัญหา ผลของปัญหา แนวทางในการแก้ปัญหา
  • ให้ทำวิจัยเกี่ยวกับ "มาตรฐานการทำงาน" คือ ตัวมาตรฐาน องค์ประกอบของมาตรฐาน การวัดมาตรฐาน เครื่องมือที่วัดมาตรฐานการทำงาน การสร้างมาตรฐานการทำงาน

      สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ได้เคยจัดทำมาตรฐานการการทำงานขึ้น แต่ยังไม่ได้มีการวัด หน่วยงานไหนที่มีมาตรฐานการทำงานแล้ว เชิญชวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): วิจัยสถาบัน 
  หมายเลขบันทึก: 5862
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 2
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

ตั้งใจการทำวิจัยเรื่องงานตรวจสอบภายในขอบคุณคะที่พบงานวิจัยของคุณบอย

http://gotoknow.org/blog/resaerch/301675