สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ระดับจังหวัดกับสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 250,000 บาท มีโรงพยาบาลเข้าร่วมการเรียนรู้
จำนวน 15 แห่ง