วิจัยเพื่อพัฒนางาน (2)

วิจัยเพื่อพัฒนาระดับกำลังพัฒนา

    ผมได้อ่านเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยสถาบัน ของรศ.นพ.สมชาติ โตรักษา มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการทำวิจัยเพื่อพัฒนางาน มาเล่าสู่ชุมชนสำนักงานเลขานุการได้รับทราบ มีสาระที่น่าสนใจครับ

     การพัฒนางาน กับการแก้ปัญหาในการทำงาน คือ สิ่งเดียวกัน

     การทำวิจัยเพื่อพัฒนางาน ทำให้เกิดการพัฒนาทั้งคน งาน และระบบงาน ไปพร้อม ๆ กัน โจทย์วิจัย คืองานของเรา เป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้ดี การใช้งบประมาณก็ไม่มาก สิ่งสำคัญคือไม่ทำให้งานประจำเสียหาย แต่กลับทำให้งานประจำดีขึ้น  มีข้อเสนอแนะการวิจัยเพื่อพัฒนางาน ไว้ดังนี้ อ้างอิงต่อจาก Blog ที่เขียนไว้   

http://gotoknow.org/archive/2005/10/25/18/07/52/e5862

การทำวิจัยเพื่อพัฒนางาน ทำได้หลายระดับ

      ระดับกำลังพัฒนา

      1. ให้ทำวิจัยเกี่ยวกับ "การแก้ปัญหาในการทำงาน

  • การทดลอง "รูปแบบการทำงานใหม่" อย่างง่าย ๆ
  • การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการใหม่เพื่อแก้ปัญหา
  • การวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาการพัฒนางาน 

       2. ให้ทำวิจัยเกี่ยวกับ "การประเมินผลการดำเนินงาน" อย่างเต็มรูปแบบ

       ในเรื่องรูปแบบการทำงานใหม่ ๆ ความจริงผมสนใจที่ทางสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มาดูงานที่สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเลขานุการคณะฯ ของเขา ถึงรูปแบบการทำงานใหม่ ๆ ซึ่งน่าสนใจในรูปแบบ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ว่าทางสำนักงานเลขานุการคณะฯ ของเขากำลังพยายามจะทำอยู่ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการเป็นอย่างยิ่ง

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)