ขอรับการสนับสนุนรถยนต์ทางหลวงพร้อมเจ้าหน้าที่

เรื่อง โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

เรียน หัวหน้าสถานีตำรวจทางหลวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ จำนวน 1 ชุด

ด้วย สภากาชาดไทย จัดโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นี้ สภากาชาดไทย จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคตาในเขตพื้นที่ทุรกันดารอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และสภากาชาดไทย ได้กำหนดพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.30 น. โดยท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในการนี้ จังหวัดตราด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ขอรับการสนับสนุนรถยนต์ทางหลวงพร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อนำขบวนผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร มายังศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาให้การสนับสนุนด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า ประจำวันความเห็น (0)