รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ระบบร่างกายมนุษย์

ชื่องานวิจัย รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้วิจัย นายวิชาญตันมงคลกาญจน์

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ในหน่วยการเรียนรู้ 2 เรื่องระบบร่างกายมนุษย์ และศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 และแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง อาหารคาวหวาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ค่าสถิติ t-test แบบไม่อิสระ

ผลการวิจัยพบว่า

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.85/82.50 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6มีคะแนนเฉลี่ยรวมหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (=24.75) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมก่อนเรียน (=16.10) ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องระบบร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก(= 4.22)

หมายเลขบันทึก: 586479เขียนเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2015 13:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 เมษายน 2017 13:20 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี