สภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์

สภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์ ประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 25 คน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้อำนาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา แรงงานสื่อมวลชนและอื่นๆ ที่เห็นสมควร ดำเนินงานภายใต้แนวคิดในการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม แนวคิดในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม แนวคิดในการบริหารงานเรือนจำให้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แนวคิดในการปกป้องคุ้มครองสังคม.....มีลักษณะคล้ายคลึงกับกับภารกิจของสมาคมวิชาชีพราชทัณฑ์อเมริกัน มีภารกิจในการนำงานราชทัณฑ์สู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อทำหน้าที่ปกป้องสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมและเพื่อการยอมรับของประชาชนในงานราชทัณฑ์......


ความเห็น (0)