สะท้อนผลการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก : โรงเรียนบ้านโคกกว้าง

นุชรัตน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ในตลอดปีการศึกษา พบว่าดีมาก แผนกระชับ มีกิจกรรมครบ แต่ไม่สามารถทำได้ทุกกิจกรรม แต่ก็นำมาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบท พบว่า เด็กมีพัฒนาดีขึ้นในทุกด้าน ชัดเจนมากที่สุดคือ สมาธิ และระเบียบวินัย มากกว่าแบบเดิม ครูมีปัญหาเรื่องสื่อ อยากได้สื่อมอนเทส เพิ่ม มากขึ้น

โรงเรียนบ้านโคกกว้าง เครือข่ายโปงลาง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
เริ่มเยี่ยมชั้นเรียน เวลา 14.00 น.และประชุมสะท้อนผล เวลา 15.00 น.-16.30 น.
มีครู 4 คน ผอ.นายนิพนธ์ โนวะ ครู จารุประภา , เยาวมาตย์ ,วัฒนา ,การัญ , อรนุช
กิจกรรมเริ่มขึ้น ในช่วงบ่าย ด้วยการเข้าสังเกตชั้นเรียน และ เยี่ยมชั้นเรียนทันที โรงเรียนห่างจากตัวอำเภอเมืองไม่ไกลมากนัก แต่การคมนาคมไม่สะดวก (ประมาณ 20 กิโลเมตร) หลังจากกิจกรรมในชั้นเรียนเสร็จ ผู้นิเทศ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ และ บุคลากรในสถานศึกษา ได้ล้อมวงสะท้อนผลการจัดการศึกษา
ข้อค้นพบ
เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ไม่เจอในโรงเรียนขนาดเล็ก ในที่ใดๆ ครู ชั้น ป.1-2 จะกำกับชั้นนี้เป็นหลัก แต่ครู ชั้น ป.3-4 และ ป.5-6 ตกลงที่จะกำกับชั้นเรียน ในรายวิชาที่แต่ละคนถนัด ชั้น ป.3-4 ถนัดวิทย์ คณิต และชั้น ป.5-6 ถนัด ภาษาไทย – อังกฤษ เมื่อถึง ชั่วโมงดังกล่าวในทีวี ครูจะสอนตามวิชาที่ตนถนัด (เฉพาะ ป.3-6) สำหรับ ปฐมวัย ได้ยึดการสอนตามแนว มอนเทส ซอริ ตามที่เคยได้เข้ารับการอบรมกับ สพฐ. ตลอดปีการศึกษา ซึ่งพบว่า ได้ผลมาก นักเรียนมีระเบียบวินัยขึ้น แต่สำหรับชั้นประถมศึกษา ครูยังต้องค้นหา วิธีการ รูปแบบเหมาะสมกับชั้นเรียนตัวเอง ซึ่งในปัจจุบัน ครูยังต้องการที่จะปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเองให้ มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ รายละเอียดการสะท้อนผล เป็นดังนี้


ผอ.นิพนธ์ โนวะ
เปิดสอน ป.1-6 และ มีนักเรียน จำนวน 69 คน ครูสอน 2 ชั้น ต่อ 1 คน รร.ขาดงบประมาณในการเข้ารับการพัฒนา แต่ สามารถดำเนินการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม บริบทโรงเรียนได้ ปัญหาอุปสรรค มีข้อจำกัด คือ "ความไม่มี" ได้แก่ บุคลากร ไม่ครบชั้นเรียน มีครูไม่ครบเอก จึงได้บูรณาการสอนแบบคละชั้นมาโดยตลอด จนกระทั่งมีนโยบาย dltv ซึ่งมาช่วยแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ในกรณีครูไม่ครบชั้น จึงได้ติดตั้งทีวี ในทุกชั้นเรียน โดยมีครูกำกับ สองชั้น ต่อ 1 คน ผอ.ได้มีการดำเนินการ คือ 1. วางแผนล่วงหน้า หลังจากได้ทราบว่าจะมีการจัดการเรียนการสอน 2. สร้างความตระหนัก ใหัครูได้ทราบและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 3. อำนวยความสะดวกทุกด้านเพื่อสนับสนุนการสอนได้แก่ อุปกรณ์การรับสัญญาณ 4. จัดหาคู่มือการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 5.นิเทศ เยี่ยมชั้นเรียน ทุกสัปดาห์

ครูจารุประภา (ปฐมวัย)
รับผิดชอบสอน ปฐมวัยทั้งหมด 22 คน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แต่ก่อนสอนตามหลักสูตรปฐมวัย หลังจากได้รับการพัฒนาตามแนวมอนเทสฯ ก็เลยกลับมาใช้แผนของมอนเทส ฯ ในตลอดปีการศึกษา พบว่าดีมาก แผนกระชับ มีกิจกรรมครบ แต่ไม่สามารถทำได้ทุกกิจกรรม แต่ก็นำมาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบท พบว่า เด็กมีพัฒนาดีขึ้นในทุกด้าน ชัดเจนมากที่สุดคือ สมาธิ และระเบียบวินัย มากกว่าแบบเดิม ครูมีปัญหาเรื่องสื่อ อยากได้สื่อมอนเทส เพิ่ม มากขึ้น ขาดสื่อหนังสือตามแผนไม่ครบ แต่พยายามแก้ปัญหา และ ได้นำหลัก BBL ด้วยการ ครูไม่เคยรับการอบรมตามหลัก BBL แต่จากการศึกษา พบว่า ต้องให้นักเรียนปฏิบัติจริง มีสื่อ ให้นักเรียนได้จับ และจะทำกิจกรรมเพื่อให้เด็กมีความพร้อมก่อนเรียน
ปัญหาการสอนตามแนวมอนเทสฯ ระยะแรก เด็กไม่สนใจ แต่ตอนหลัง เด็ก สนใจ และสื่อมอนเทส เล่นซ้ำๆ โดยไม่เบื่อ
ตารางการจัดกิจกรรมประจำวัน คือ ภาคเช้า เคลื่อนไหว จังหวะ สร้างสรรค์ เสรี วงกลม กลางแจ้ง บ่าย เกมการศึกษา (มอนเทส อยู่ในกิจกรรมเสรี เนื้อหา จะอยู่ในกิจกรรมวงกลม)


ครูวัฒนา สอนชั้น ป.1-2
ภาคเรียนที่ 1 นักเรียน ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ป.1 -2 ในระยะแรกเรียนคละชั้น เด็กจะเบื่อ และ ป.2 จะไม่ชอบเรียนกับ ป.1 แต่หลังจากมี dltv ครูรู้สึกว่าเกิดประโยชน์ ครูได้แยกชั้นเรียนนักเรียนสองชั้นออกจากกัน แต่ในคาบสุดท้าย จะมีการสอนคละชั้น ป.1-2 ครูก็จะเสริมทั้งสองชั้นพร้อมกัน กรณี ถ้านักเรียนดูหรือฟังเนื้อหาไม่ทัน เพราะบางครั้งเร็ว และครูต้อง วิ่งดู สองห้อง ก็จะแก้ปัญหาด้วยการปิดทีวี และ จะจัดกิจกรรมการสอนตามใบงาน ที่ตัวเองจัดเตรียมไว้ .ครูจะสอนตามทีวีในวิชา ภาษาไทย และ คณิตศาสตร์ ในระยะแรก จะวุ่นวายมาก เด็กจะวิ่งไปวิ่งมา แต่ ไปได้สักระยะหนึ่ง ครูเดินสลับห้องไปมา ถี่ๆ ขึ้น ทำให้นักเรียน มีระเบียบวินัย และรู้จักวิธีดู เด็กจะชอบคำถามท้ายบท และสิ่งที่ได้มากกว่า คือ นักเรียนได้เรียนครบทุกวิชา ในบางวิชาเช่น อังกฤษ ครูจะสอนเอง บางครั้งก็จะรวมการสอนทั้งสองชั้น
วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ครูจะนำแผนการสอนคละชั้น มาสอนเสริมบูรณาการร่วมด้วย ในแต่ละวัน ครูจะดูแผนเป็นหลักและนำมาปรับให้เข้ากับนักเรียน และบริบท ของตัวเอง มีการบันทึกผลหลังสอน เป็นบางครั้ง

ครูการัญ
สอน ป.3-4 ครูสอนทีวีเป็นหลัก มีการแยกสอนทั้งสองชั้น ครูคอยดูแลกำกับ ข้อดี คือ ช่วยในกรณีครูไม่ครบชั้น และเด็กได้เรียนทุกวิชา ข้อเสีย เด็กถามคุณครูไม่ได้ ครูมีการสรุปบทเรียน ร่วมกับ นักเรียน บ้าง และจะมีครูรายวิชา (อังกฤษ และภาษาไทย เป็นครูอีกคน) ในวิชา วิทยาศาสตร์ กับ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ กทอ. ครูจะสอนเอง ครูมีการสรุปร่วมกับนักเรียนบ้างบางครั้ง มีการสอนซ่อมเสริม (คุณครูอธิบายน้อยมาก ผู้นิเทศ ต้องซักถาม เพื่อให้ได้ข้อมูล)

ครูเยาวลักษณ์ ชั้น ป.5-6
สอน ป.5-6 ครูสอนตามรูปแบบของทางไกล dltv เป็นหลัก คาบ 1-5 สอนตามทีวี /คาบ 6 สอนคละชั้น ปัญหา คือ เนื้อหาเยอะ นักเรียนตามไม่ทัน ครูต้องคอยตอบคำถาม กำกับ และต้องศึกษาล่วงหน้า ไว้เยอะมาก เพราะนักเรียนใช้คำถามลึกขึ้น และบ่อย โดยให้อธิบายละเอียด ป.3-6 ต้องสอน อังกฤษ ร่วมด้วย ปัญหา คือ เด็กจะฟังเฉยๆ ไม่พูดตามครูต้นทาง ครูต้องคอยกระตุ้น ให้พูด ตลอด แต่ถ้าครูไม่อยู่เด็กจะฟังอย่างเดียว ไม่ฝึกออกเสียง
ครูมีการเตรียมใบงานจากแผนคละชั้น ที่ สพฐ. เคยให้มาสอนซ่อมเสริม เพราะรู้สึกว่าดีมาก และ ต้องเตรียมใบงานจากคู่มือ dltv ร่วมด้วย ครูมีการศึกษาล่วงหน้า ข้อดี นักเรียนสามารถเรียนได้ครบทุกวิชา นร.ได้ความรู้ใหม่ ๆ เช่น ภาษาไทย เพราะครูมีสไลด์ ประกอบการสอน เด็กจะชอบ รู้สึกว่าเหนื่อยมาก เพราะ เตรียมการสอนหลายชั้น แต่ยังดีกว่า ให้ไป อบรม เพราะลำบากมาก ต่อการจัดการเรียนการสอน
ศน.กชพร
ที่นี่แปลกมากในการจัดการศึกษา เพราะให้ครูที่ถนัดวิชาเอก เป็นครูสอนกับทางไกล ครูต้องคอยกำกับการสอน และ เนื่องจากกำกับห้องหลายชั้น การสรุปบทเรียน ไม่สะดวก ครูก็จะสรุปช่วงท้ายบทเรียนในแต่ละวัน อยากให้ ร.ร.ทำเป็นระบบไปเลยว่าแต่ละวัน นักเรียนจะเป็นอย่างไร และมีข้อตกลงของโรงเรียน ว่าจะมีการสรุปในแต่ละวันอย่างไร ให้ครูนำกิจกรรม BBL เข้ามาคลายเครียดในชั้นเรียน เพื่อกระตุ้นความสนใจและพัฒนาสมอง และให้นำเข้ามาเยอะๆ สิ่งที่รู้สึกว่าจะหลุด ก็คือ เนื่องจากเราไม่ได้เขียนแผน เพราะมีคู่มือ แต่ครูต้องมีการบันทึกผลหลังสอน ดังนั้น จึงต้องทำให้เป็นปัจจุบัน และต้องมีการประเมินตัวชี้วัดทันที บริบทโรงเรียนกำลังดำเนินการตามรูปแบบ BBL ในชั้นเรียน สวยสะอาด เป็นระเบียบต้องมีผลงานนักเรียนมากกว่าของครู และ ให้มีผลงาน / กิจกรรม กับนักเรียน ที่หลากหลาย ให้มีมุมสำหรับผู้เรียน รายวิชาที่เป็นทักษะการปฏิบัติ เช่น คอมพิวเตอร์ นาฏศิลป์ พลศึกษา นักเรียน ต้องได้ลงมือทำจริงๆ โดยตัวครู ควรส่งเสริมให้ ผู้เรียน ได้เกิดขึ้น ชั้น ป.5 มีมุมเยอะมาก
ศน.นุชรัตน์
ชื่นชม และพอใจกับครูปฐมวัย ซึ่งได้มาติดตามหลายครั้งมาหลังจากการอบรม พบว่า ครูไม่มีทำ ห้องเรียนไม่เป็นระเบียบ ไม่มีมุมประสบการณ์เพียงพอ แต่วันนี้ ปัจจุบัน สภาพน่าอยู่ บริบทดี ทั้งภายในและนอกห้องเรียน ครูตอบคำถามชัดเจน มีระบบระเบียบวางแผนการจัดกิจกรรมไว้ล่วงหน้า นักเรียน มีความสุขในการเล่นกับสื่อมอนเทส และมีการช่วยเหลือกันภายในชั้นเรียน
สำหรับชั้นประถมศึกษา ครูเหมือนยังลองผิดลองถูก ยังพยายามค้นหาวิธีการกระบวนการที่เหมาะสม กับชั้นเรียนตนเอง แต่อย่างไรก็ตาม ในการจัดชั้นเรียนในบางชั้น พบว่า ยังไม่เหมาะสม มีการจัดให้นักเรียนนั่งมองข้างตลอดปี น่าจะมีปัญหา และไม่มีกระดานดำใกล้ๆ เพื่อที่จะช่วย นักเรียนจับประเด็น ข้อความที่สำคัญ ครูต้องช่วยนักเรียนจับประเด็นสำคัญ และกำกับ ให้เด็กมีระเบียบวินัยในการเรียนรู้ เพราะมีบางชั้นเรียน ถ้าครูไม่ได้อยู่ เด็กจะไม่สนใจ ดังนั้น ขอให้ครูได้ พยายามค้นหาตัวรูปแบบและวิธีการจัดการชั้นเรียนให้โดยเร็ว และนำไปปรับปรุงในภาคเรียนต่อไป


ศน.ราตรี
สภาพทั่วไป ดีมาก บริบทดี มีพัฒนาการมากกว่าที่อื่น มีดอกไม้ สดชื่น สวยงาม สภาพปฐมวัยดีมาก ทั้งภายในและนอกชั้นเรียน มีความปลอดภัย มีเครื่องเล่นสนาม ครูปฐมวัยได้จัดชั้นเรียนได้ ดีเหมาะสม ครูมีมุมประสบการณ์ มีมุมมอนเทสซอริ มีสื่อการสอนเหมือน โรงเรียนที่ผ่านมา มีของเล่น ของใช้ ให้ดูความปลอดภัยด้านหลังห้อง เพราะมีของแห้ง
จุดเด่น โรงเรียน คือ มีความสะอาด เป็นระเบียบ ผอ.และครู ในวัยหนุ่มสาว มีห้องเรียนพอเพียง เป็นเอกเทศ ภายในชั้นเรียน จัดมุมสบาย มุมอ่าน มีชั้น ป.5 มีผลงานเด่นๆ จาก BBL เป็นเรื่องที่ดี นักเรียน มีคารวะธรรม
จุดพัฒนา การใช้ dltv ในสภาพครูไม่ครบชั้น ต้องฝึกระเบียบวินัย และ หาวิธีการเรียนรู้กับทีวี ครูมีการเตรียมการสอน ศึกษาแผนและกำหนดการสอนล่วงหน้า ถ้า เนื้อหาใด ไม่เหมาะกับเด็ก ครูควรปิดทีวีสอนเอง และ ครูควรศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมกับทีวี เพื่อจะช่วยนักเรียนในการสรุปแนวคิด ต้องให้ชุมชนเข้าใจรูปแบบการสอน และนโยบายทาง สพป.ด้วย และ ควรให้ชุมชน ช่วยร่วมประเมิน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน hi supervisorความเห็น (0)