​การเรียนการสอนในชั้นเรียน ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

อากาศเย็นสบายสำหรับวันพฤหัสบดี ดิฉันมีสอนในช่วงบ่าย ซึ่งเป็นคาบเรียนที่ 4 5 และ 6 จำนวน 3 ชั่วโมงติดกัน ซึ่งสอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ฯ 1 ชั่วโมง และวิชาคอมพิวเตอร์ 2 ชั่วโมง ซึ่งวันนี้ดิฉันจะสอนเกี่ยวกับ ส่วนต่าง ๆ ของ Ulead VideoStudio ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด 7 ส่วน ได้แก่ Step Panel, Menu Bar, Options, Panel Preview, Window Navigation, Panel

Library, Timeline ซึ่งทั้ง 7 ส่วนนี้ล้วนมีความสำคัญในการตัดต่อวีดีโอทุกส่วน และดิฉันก็ได้หมอบหมายงานให้ทำในชั้วโมงก็คือ ประวัติของฉัน ซึ่งให้นักเรียนสร้างผลงานของตังเองโดยให้วางแผนและสร้าง Storyboard ในการจัดลำดับภาพก่อนแหละหลังและกำหนดเวลาในชิ้นงานนี้ด้วยเวลา 2-3 นาที ในขณะปฏิบัติงานเด็ก ๆ ก็ตั้งใจทำงานกันอย่างดีเยี่ยมบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนุชวรา ขาวแสง (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)