วิจัยเพื่อพัฒนางาน (3)

วิจัยเพื่อพัฒนางานระดับก้าวหน้า
    ผมได้อ่านเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยสถาบัน ของรศ.นพ.สมชาติ โตรักษา มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการทำวิจัยเพื่อพัฒนางาน มาเล่าสู่ชุมชนสำนักงานเลขานุการได้รับทราบ มีสาระที่น่าสนใจครับ

     การพัฒนางาน กับการแก้ปัญหาในการทำงาน คือ สิ่งเดียวกัน

     การทำวิจัยเพื่อพัฒนางาน ทำให้เกิดการพัฒนาทั้งคน งาน และระบบงาน ไปพร้อม ๆ กัน โจทย์วิจัย คืองานของเรา เป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้ดี การใช้งบประมาณก็ไม่มาก สิ่งสำคัญคือไม่ทำให้งานประจำเสียหาย แต่กลับทำให้งานประจำดีขึ้น  มีข้อเสนอแนะการวิจัยเพื่อพัฒนางาน ไว้ดังนี้ ขออ้างอิงจาก Blog ที่ผมได้เขียนไว้ http://gotoknow.org/archive/2005/10/25/18/07/52/e5862

     การทำวิจัยเพื่อพัฒนางาน ทำได้หลายระดับ

    ระดับก้าวหน้า

    1. ให้ทำวิจัยเกี่ยวกับ "การแก้ปัญหาในการทำงาน "ที่สลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าระดับกำลังพัฒนาคือ

  • การทดลอง "รูปแบบการทำงานใหม่" อย่างครบถ้วนทุกด้าน
  • การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการอย่างละเอียด
  • การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการดำเนินงาน/โครงการ/รุปแบบการดำเนินงานใหม่อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม
  • การวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนางาน (ปัญหา) อย่างละเอียด

     2. ให้ทำวิจัยสถาบ้น เกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นการวิจัยระยะยาว ที่ทุก ๆ สถาบันต้องมี เพื่อนำไปใช้ในการวางนโยบาย วางแผนพัฒนา และการปัองกันปัญหา

     3. ให้ทำวิจัยเกี่ยวกับ "การแก้ปัญหาในการทำงาน" ในระดับชาติ โดยการขยายขอบเขตของการวิจัยไปยังภายนอกหน่วยงาน ด้วยการออกแบบการวิจัยให้สามารถเป็นตัวแทนของประเทศได้

     4. ขยายการทำวิจัยไปสู่เรื่องอื่น ๆ 

      วันนี้สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ยังคงเริ่มต้นอยู่ในระดับเริ่มแรก พยายามที่จะมุ่งมั่นต่อไปเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของคณะ และทำงานประจำให้ไปสู่งานวิจัย R2R

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)