วันที่ 9 ธันวาคม 2557 สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ในวันนี้เจอศึกนหักเลย เพราะวันนี้มี คาบเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 เพราะเด็กแต่ละคนจะเข้าเรียนช้ามากเพราะว่าเป็นคาบเรียน 2 ชั่งโมง และเป็นคาบเรียนที่ใกล้จะเลิกเรียน เลยทำให้เด็กแต่ละคนจะกระวนกระวายที่จะกลับบ้าน จากที่เรียน 2 ชั่วโมง จะเหลือเพียงชั่วโมงเดียว เพราะอีก 1ชั่วโมง จะไม่มีสมาธิในการเรียน จึงแก้ปัญาหา โดยการให้ทำใบงานในแต่ละคาบเรียน เพื่อให้เด็กจะได้ไม่ต้องกระวนกระวาย เพราะงานคนไหนเสร็จก่ออกจากห้องไปก่อน แล้วคนต่อๆไปจะมีแรงพลักดันในการทำงาน และศึกษาพฤติกรรมของแต่คนไปด้วยเพื่อปรับกระบวนการเรียนการสอนไปในตัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาว หฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)