ติดตาม พรบ.ใหม่ "พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558"

พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ผมได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ไปเข้าประชุม(เนื้อข่าวการประชุม) ตามที่ ก.พ.ร.เชิญเข้ามาด้วยหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 1211/199 ลงวันที่ 30 มกราคม 2558 เนื่องจากต้องการเรียกชี้แจงทุกส่วนราชการเพราะกฎหมาย พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 และจะต้องจัดทำคู่มือบริการประชาชนตามที่กำหมายกำหนด ซึ่งจะมีผลใน 180 วัน นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะครบในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

เนื่องจากวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ ก.พ.ร. จัด ผมไม่ว่าง จึงขอให้ทาง ผอ.กกศ. คุณศักดิ์สิทธิ์ ไปแทน พร้อมกับสั่งให้ ผกาวรรณ กับ อุมาพร เจ้าหน้าที่ของ กกศ. กับ ปชส. ไปร่วมด้วย เมื่อประชุมเสร็จกลับมา ทาง ผอ.ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้กรุณาทำบันทึกรายงานส่งมาให้ทราบ ซึ่งเนื้อหามาจากการสัมมนาในช่วงเช้า และการปาฐกถาของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในช่วงบ่าย หลังจากที่ได้อ่านแล้วส่วนตัวผมเองก็คิดว่าเรื่องนี้คงต้องมีผลกับทางมหาวิทยาลัยในหลายส่วน จึงขอให้ ผอ.ศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยเป็นเลขาในงานนี้ โดยมีกำหนดทำงานกันดังนี้

1. ในวันนี้ขอเชิญ ผู้ที่ไปประชุมทั้งสาม รวมถึง ผอ.กค. และนิติกร มาสุมหัวร่วมกันกับผมว่าจะเอายังไง

2. นิติกร มีความเห็นในเบื้องต้นว่าอาจไม่เกี่ยวกับเรา สำหรับ ผอ.กค. เสนอว่า ควรจะให้ความรู้เรื่องกฎหมายนี้กับส่วนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และให้มีเจ้าภาพขึ้นมาสักหน่วยงานหนึ่ง เพื่อดำเนินการให้ความรู้และรวบรวมข้อมูล ส่วน ผอ. ได้กล่าวว่า ทาง ก.พ.ร. แนะนำว่า หน่วยงานที่มีการดำเนินการเหมือนกัน เช่น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาจให้ สกอ. เป็นตัวกลางในการดำเนินการ หรือ เราอาจคุยกันในกลุ่ม 9 มทร. เพื่อให้สามารถทำงานที่เหมือน ๆ กันได้

3. นิติกร ขอเวลาพิจารณา จึงกำหนดจะสุมหัวกันอีกครั้ง ให้ได้ก่อนวันประชุม CEO ในวันพุธที่ 25 ซึ่งผมจะเป็นคนนำเสนอเพื่อทราบในที่ประชุมนั้น ในเบื้องต้น นัดวันศุกร์ ซึ่ง อาจไม่ได้ เพราะติดไปประชุมที่กำแพงแสนกับ ผอ.บี

  1. กำหนดการที่วางไว้เคร่า ๆ คือ
  • ไม่เกิน 17 มีนาคม (1 เดือน) จะดำเนินการให้ความรู้กับบุคลากรเรา เพื่อไปดำเนินการจัดทำคู่มือในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่เกิน 17 เมษายน (1 เดือนที่ 2) หน่วยงานส่งคู่มือให้ฝ่ายเลขารวบรวม
  • ไม่เกิน 17 พฤษภาคม (1 เดือนที่ 3) ฝ่ายเลขานำคู่มือผ่านการกลันกรองครั้งสุดท้าย
  • 21 พฤษภาคม กำหนดส่งเอกสารไปตรวจสอบที่ ก.พ.ร.
  • 21 กรกฎาคม กำหนดส่งผลอนุมัติจาก ก.พ.ร. กลับมาดำเนินการ

5. โดยในช่วงนี้ผมขอให้ ผอ.ศักดิ์สิทธิ์ ประสานงานกับ ก.พ.ร. และ สกอ. เพื่อความชัดเจนว่าเราต้องทำอะไรหรือไม่ไปก่อน จุดมุ่งหมายคือ ให้จัดสัมมนาได้ไม่เกิน 17 มีนาคม 2558 นี้


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. วีดีโอปาฐกถาโดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

2. วิดีโอชี้แจงรายละเอียดทางกฎหมายและการวางระบบเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม พรบ.
โดย นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (รักษาราชการแทน)
นายปกรณ์ นิลประพันธ์ กรรมการร่างกฎหมายประจำ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

3. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

4. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน

5. ทำไมต้องอำนวยความสะดวก?
นายปกรณ์ นิลประพันธ์ กรรมการร่างกฎหมายประจำ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

6. แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปูมฝ่ายกิจการพิเศษความเห็น (0)