สะท้อนผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก : โรงเรียนคำโพนทองราษฏร์นิยม

นุชรัตน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โรงเรียน ครูไม่ครบชั้น แต่ก่อนสอนรวมชั้น เมื่อมีนโยบาย หลั่งไหลเข้ามาในโรงเรียนทั้ง Dltv คละชั้น BBL บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การสอนคิด ปรับหลักสูตรสาระสังคม ฯลฯ โรงเรียนรับมืออย่างไร

ที่คำโพนทองเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ครูไม่ครบชั้น และจัดการเรียนการสอนทางไกล เป็นหลักเราเลือกที่จะไปนิเทศ ที่นี่ เพราะเป็นโรงเรียนเป้าหมายในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (การสอนคละชั้น) เราเริ่มต้นเหมือนทุกโรงเรียน คือเข้าชั้นเรียนเพื่อสังเกตการสอน และเยี่ยมชั้นเรียนดูบริบทต่างๆ หลังจากนั้น ก็เข้ามาล้อมวงคุยกัน ทบทวนสะท้อนผลการทำงานของ โรงเรียน


โรงเรียน ครูไม่ครบชั้น แต่ก่อนสอนรวมชั้น เมื่อมีนโยบาย หลั่งไหลเข้ามาในโรงเรียนทั้ง Dltv คละชั้น BBL บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การสอนคิด ปรับหลักสูตรสาระสังคม ฯลฯ โรงเรียนรับมืออย่างไร .. คุณครูในโรงเรียนนี้ ใจสู้น่ารัก และ ไม่ปฏิเสธ งานนโยบาย นำมาบูรณาการ จัดการเรียนการสอน ในชั้นเรียน ได้อย่างน่าชื่นชม สิ่งที่เป็นตัวการันตี ได้ว่าเป็นโรงเรียนคุณภาพ คือ เด็กนักเรียนอ่านออกเขียนได้ 100 เปอร์เซ็น โรงเรียนยังต้องการเวลาในการปรับตัวเข้ากับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เขายังมองว่า บางวิชา บางสาระ ก็ยังต้องเป็นครู ลงมือสอนเอง . ..มีหลากหลายเรื่องเล่า จากคุณครูที่นี่

โรงเรียนคำโพนทองราษฏร์นิยม
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
บทสรุป คำโพนทองราษฏร์นิยม

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ครู 4 คน ในระดับปฐมวัย จัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเทสซอริ สำหรับ ประถมศึกษา จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ข้อค้นพบที่น่าสนใจ
• ครูปฐมวัย (นางสถิต) เอาใจใส่นักเรียน ยึดแผนการสอนตามแนวมอนเทสฯ มาใช้ตลอดปีการศึกษา มีสื่อการสอน และนำหลักการ BBL และ การสอนตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มาบูรณาการ ร่วมด้วย
• ครูประถมศึกษา สอนทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นหลัก ครู 1 คน รับผิดชอบ 2 ชั้นเรียน ครู อยู่ระหว่างเรียนรู้รูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลฯ และมีการปรับ ให้เหมาะสมกับบริบท ของครูแต่ละคนในแต่ละชั้น ครูยังไม่ได้ศึกษาคู่มือฯ หรือเตรียมใบงานล่วงหน้า และยังไม่มีการบันทึกผลหลังสอน และ การวัดประเมินผลในชั้นเรียน ที่เป็นปัจจุบัน
• ภาพในอนาคต .สถานศึกษา เห็นปัญหา และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อนำมาเป็นข้อตกลงร่วมกัน ได้แก่ การจัดเตรียมการสอนล่วงหน้า (ประถมศึกษา) การจัดเตรียมใบงาน การบันทึกผลหลังสอน ซึ่ง ทางสถานศึกษา ได้วางแผนไว้ว่าจะมีการพูดคุยกันเพื่อปรับปรุงการจัดการศึกษา ต่อไป

การสะท้อนการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ผอ.โรงเรียน ครูผู้สอน รอง ผอ.สพป.และศึกษานิเทศก์
ผอ.คำโพนทอง ราษฏร์นิยม .
ตามนโยบายของ สพฐ. และ สพป. ในเรื่องของ การจัดการเรียนการสอนคละชั้น BBL Dltv Montessori โรงเรียนได้นำมาปฏิบัติทั้งหมด การสอแบบคละชั้น ในระยะแรก โรงเรียนใช้สอนเพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น โดยจัดชั้นเรียน ครู อนุบาล 1-2 , ป. 3-4 ,ป.5-6 มีครู สองชั้นต่อ 1 ห้องเรียน ใช้แผน ของ สพฐ.มาระยะหนึ่ง เรื่องที่พบว่าสำเร็จ คือ ครูสามารถจัดกิจกรรมทั้งสองชั้นไปพร้อมกันได้ ทำมาได้ประมาณ 1 ปี หลังจากนั้น มีนโยบายการสอนทางไกล ทาง รร.จึงได้จัดการสอน ตามทีวีทางไกล ในระยะแรก สอนสองชั้น ทีวีสองเครื่อง หันหลังชนกัน พบปัญหา เสียงรบกวน นร.ขาดสมาธิ กั้นฝาห้อง ก็ยังมีปัญหารบกวน จึงได้พยายามปรับให้เหลือชั้นละ 1 ทางสถานศึกษา ได้นำทั้ง 3 หลักการ มาใช้
ปัจจุบัน ดำเนินการตามกิจกรรม BBL ได้กุญแจดอกที่ 3 ในชั้น
การนำค่านิยมหลัก 12 ประการ จะมีกิจกรรมหน้าเสาธง ท่องสารภัญญะ ค่านิยม 12 ประการ และ บูรณาการเข้ากับกิจกรรมชั้นเรียน เช่น การนั่งสมาธิ ระเบียบวินัย ก็เน้นกับลูกเสือ หน้าที่พลเมือง มีหลักสูตรสถานศึกษา แต่ยังไม่สมบูรณ์ เพราะมากลางภาค

ครูสันติ ชั้น ป.5-6
ครูสอนไม่ครบตามหลักสูตร สำหรับการดูทีวี ใช้สอน ศิลปะเป็นหลัก หน้าที่พลเมือง เน้นตาม ทีวี ครูยังเรียนรู้ ศึกษาการจัดกิจกรรมกับโรงเรียนต้นทาง ทีวีช่วยสอนเยอะมาก เช่น ในวิชาวิทยาศาสตร์ ศิลปะ นักเรียนตามทัน แต่ในวิชาวิทยาศาสตร์ มีการศึกษาคู่มือ ใช้ใบงาน มีการสรุปบทเรียน ปัญหามีบ้าง จอทีวียังค่อนข้างเล็ก นักเรียนมองไม่ค่อยเห็นชัดเจน ไม่มีการบันทึกผลหลังการสอน และ ยังไม่มีการใช้ประโยชน์จาก external Harddisk เท่าที่ควร

ครูทรงวุฒิ ป.3-4
ใช้ทีวี เป็นส่วนใหญ่ และสอนกับทีวี วิชาศิลปะ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บางวัน ก็สอนคณิตศาสตร์ กรณี นักเรียนไปไม่ทัน ก็จะปิดทีวี บางทีถ้าไม่ทันมากๆ ก็จะปิดทีวี ครูจะสอนเองและ สอนซ่อมเสริม ทีวีช่วยได้เยอะมาก ครูมีกิจกรรมหลากหลาย นร.มีบ้างที่ไม่สนใจ การจัดกิจกรรม BBL ใช้ในการกระตุ้น เตรียมพร้อม ทำให้ นร.มีความพร้อมก่อนเรียน (ต้องดูคู่มือประกอบ และเตรียมบทเรียน สื่อการสอน ถึงจะได้ผล) ครูไม่ได้เตรียมมากมาย นร.ไม่เครียด ไม่มีการบันทึกผลหลังสอน นร.สอนรวมกัน มีบางวิชาเท่านั้นที่จะสอนด้วยตัวเอง

ครูเล็ก ป.1-2
แต่ก่อน ไม่กั้นห้องเรียน ทั้งสองชั้นจะเรียนไปพร้อมกันแต่ทีวีมีเสียงดังทำให้ นร.ขาดสมาธิ จึงต้องจับแยกห้อง วิชาภาษาไทย คณิต ครูจะแยกสอนซ่อมเสริมและสอนเป็นราย หลังจากประสบปัญหา เรื่องเสียง จะแยกห้องสอน ในห้องเรียน คณิต ครูจะต้องกำกับการสอนอย่างละเอียด แต่ในภาษาไทย ขณะที่ครูสอนชั้น หนึ่งอีกชั้น จะต้องดูทีวี ครูจะเตรียมสมุดนักเรียน และหมดคาบ จะมีกิจกรรม BBL นักเรียน ก็จะสนุกและพัก และมีความพร้อมในวิชาต่อไป ตอนนี้ ก็พยายามเรียนรู้ปรับตัว สอนทั้งคละชั้น BBL ครูจะสอนคละชั้น ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ ศิลปะ เรียนคละชั้นรวมกัน สำหรับคอมพิวเตอร์ พละศึกษา การงานอาชีพ(คอม) ไม่เรียนกับทีวี (เป็นทุกคุณครู) แต่ครู ป.1 นักเรียนจะเรียนไปพร้อมกับรุ่นพี่ ตอนนี้ ปรับระบบทั้งโรงเรียน ทำให้ สภาพไม่เต็มที่

ครูสถิตย์ (ปฐมวัย)
ครูจะสอน กิจกรรมเคลื่อนไหว เสริมประสบการณ์ ใช้แผนมอนเทสซอริ เพราะได้ผลยึดเป็นแผนหลักเพราะ สพฐ. ได้จัดทำเอกสาร คู่มือไว้ให้พร้อม มีแบบเรียน ตามแนวมอนเทสซอริ ซึ่งใช้มา 1 ปีการศึกษา จะได้ผลดีมาก ภายในห้องจะจัดให้มีมุมประสบการณ์ .... เกมการศึกษา เล่นหลังจากตื่นนอนภาคบ่าย BBL ใช้กิจกรรมเสริมในระหว่างการกระตุ้นระหว่างเรียน บ้านนักวิทยาศาสตร์ สอนสัปดาห์ละครั้ง จะสอน แผนมอนเทสซอริ เป็นหลัก อยากได้หนังสือประกอบการสอนมอนเทสซอริ
เพราะต้องใช้ประกอบแผนการสอน หนังสือ อ่านตามภาพได้ และดีมาก

ศน.สายรุ้ง
ครูปฐมวัย ชั้นเรียนสะอาด มีบรรยากาศเหมาะสม ครูมีบุคลิกภาพ พูดเพราะ เอาใจใส่นักเรียน ทุกคน ครูใจดีกับนักเรียนเกินไป ทำให้ นร.ขาดระเบียบวินัย โต๊ะเก้าอี้ ที่ทำกิจกรรม เด็กมาก ทำให้เบียดกัน โต๊ะน้อย เก้าอี้ ปฐมวัย เป็นพลาสติก ดูไม่เหมาะสม สื่ออุปกรณ์ ๆ ต้องจัดเข้ามุมให้ชัดเจน (เนื่องอยู่ระหว่างย้ายห้อง)
การสอนภาษาไทย ของ สถานศึกษาค่อนข้างได้ผลดี ทำให้ นร.อ่านออกเขียนได้ 100 % และได้เขียน BP ของ สพป. รายงานต่อผู้ตรวจราชการ ชื่นชม สนาม BBL

ศน.กชพร
ชื่มชมสถานศึกษาที่ได้นำหลักการ BBL Dltv มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และ บูรณาการ หารูปแบบการจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม หลักการ DLtv ครูต้องไม่ทิ้งนักเรียน ไม่สอนแข่งกับโรงเรียนต้นทาง ให้ครูให้ความสำคัญกับการสอนซ่อมเสริม ครูต้องสังเกตการสอนของครูต้นทาง และ มีจังหวะในการ ซ่อมเสริมนักเรียน การสอนทีวี ต้องไม่ทำ สอนแข่งกับครูต้นทาง เปิดโทรทัศน์เสียงดัง ไม่ออกจากห้องเรียนโดยไม่จำเป็น ทอดทิ้งให้นักเรียนอยู่กับทีวี

ศน.นุชรัตน์
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ต้องมีการกำกับติดตาม ครูต้องมีการจัดเตรียมเอกสารสื่อ ศึกษาบทเรียนล่วงหน้า และสรุป concept ช่วยนักเรียน ทางโรงเรียนต้องพูดคุยกันเพื่อให้ได้ข้อตกลงร่วมกันว่าจะมีการจัดการศึกษาทางไกล ในรูปแบบใด ที่จะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเทอมนี้ได้ทดลองปฏิบัติและทดลองใช้ ไปแล้ว สำหรับชั้นเรียนปฐมวัย ครูสถิต มีความเอาใจใส่ รับผิดชอบ ผลิตสื่อ หลากหลาย และขอชื่นชมในความพยายามที่ได้นำหลักการต่างๆ มาบูรณาการใช้กับชั้นเรียนได้ เหมาะสม
นายผดุงศักดิ์ แสงสว่าง รอง ผอ.สพป.กส.1
ภาพรวมโดยสรุป ให้เน้น dltv และบูรณาการ คละชั้น มอนเทสฯ สอนซ่อมเสริม และอยากให้ความสำคัญ ป.1-3 เน้น อ่านเขียน เรียนเลข สาระอื่นๆ ให้บูรณาการ ให้เพิ่มทักษะการจับใจความ การจดบันทึก และการให้นักเรียนมีส่วนร่วมโต้ตอบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน hi supervisorความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

Very fascinating work environment and challenge!

Tell us about the children, the communities (of children and parents), the geography of the area and the school.

Cheers to โรงเรียนคำโพนทองราษฏร์นิยม.

เขียนเมื่อ 

เป็นการทำงาน "ศึกษานิเทศ" ที่ไม่แบบ เข้าใจ เข้าถึง แล้วจึงพัฒนาจริงๆ ครับ ....