สะท้อนผลการจัดการศึกษา : โรงเรียนขนาดเล็ก บ้านโนนโพธิ์ศรี

นุชรัตน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ภาคเรียนหน้าจะทำอย่างไร ครูปฐมวัย ก็กล่าวได้อย่างมั่นใจ . กับการทำงานในภาคเรียนต่อไป สำหรับครูประถมศึกษาบอกพวกเรา ไม่สามารถให้คำตอบตอนนี้ได้ เราขอเวลาคุยกัน ปรึกษา หาข้อตกลงสรุปร่วมกัน เพื่อที่จะหาแนวทางในการทำงาน เพราะเราอยากเลือกวิธีการที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับ โรงเรียนของพวกเรา

โรงเรียนโนนโพธิ์ศรี อำเภอกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ : เครือข่ายเมืองฟ้าแดด

ภาคบ่าย ไปถึง โรงเรียนเกือบ 14.00 น.คณะพวกเรา เริ่มต้น จาก สังเกต และเยี่ยมชั้นเรียนหลังจากนั้น ก็มาล้อมวงคุยกัน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยมี ศน.สายรุ้ง เป็นผู้ดำเนินรายการ มี รองฯ ผดุงศักดิ์ และ ศน.นุชรัตน์ ศน.กชพร ผอ.โรงเรียน และคณะครู อีก 4 คน ด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง คุณครูสะท้อนผลตนเองได้อย่างตรงไปตรงมา หลังจากนั้น เราให้คุณครู เล่าให้ฟังว่า เมื่อมีปัญหาแบบนี้ แล้ว ภาคเรียนหน้าจะทำอย่างไร ครูปฐมวัย ก็กล่าวได้อย่างมั่นใจ . กับการทำงานในภาคเรียนต่อไป สำหรับครูประถมศึกษาบอกพวกเรา ไม่สามารถให้คำตอบตอนนี้ได้ เราขอเวลาคุยกัน ปรึกษา หาข้อตกลงสรุปร่วมกัน เพื่อที่จะหาแนวทางในการทำงาน เพราะเราอยากเลือกวิธีการที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับ โรงเรียนของพวกเรา ซึ่งคณะพวกเราก็พึงพอใจมาก.และตรงกับใจพวกเรา ที่อยากได้คำตอบแบบนี้ รายละเอียดการ สะท้อนผล มีดังนี้


<p style="text-align: center;"> </p>

โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ภาคบ่าย 14.00 - 17.00 น.
ผอ.โรงเรียน สิริวิชญ์ คำมีสุข
นักเรียน 35 คน ครู 4 คน
เพิ่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง 1 เดือน กำลังมีการปรับปรุงโรงเรียน เน้นเรื่อง BBL บริบทโรงเรียน ครูไม่ครบชั้น สอน 2 ชั้น ต่อ 1 คน แต่ก่อนเรียนรวมกับสงยางสงเปลือยฯ ได้ 1 ภาคเรียน และกลับมาสอนกับทีวีทางไกล ได้มีการ บูรณาการสอน ทั้งเรื่อง DLtv , BBL สอนสองชั้นรวมกัน มีปัญหาเรื่องเสียงรบกวน แต่ก็พยายามปรับ แต่ได้เฉพาะ ป.5-6 ได้แยกเป็นเอกเทศ และ ทางเขต อยากให้ OTOC ภาพรวมครูทุกคนเอาใจใส่ มีความรับผิดชอบกับนักเรียน ได้ประชุม ครูและผู้ปกครองแล้ว 2 ครั้ง ผอ.อยากจะแยก อาคารอนุบาล และขอชุมชน เทศบาล ในการดูแล จะมีการปรับปรุง และแยกชั้นเรียน ได้จัดทำสนาม BBL บุคลากรมีความตั้งใจ และอยากให้ ศน.ได้มา ให้กำลังใจ ผอ.จะทำการบันทึกการสอน การเตรียมตัวการสอน และใช้ก้อนสื่อ edltv และอุปกรณ์ในการทำงาน ซึ่งยังไม่มีความพร้อมแต่จะพยายามแก้ไข
สะท้อนผลการจัดการเรียนการสอน
ครูวันวิสา
หลังจากผ่านการอบรมการสอนตามแนวมอนเทสซอริ และได้สื่องบประมาณ ตามมา ระยะแรกไปเรียนรวมฯ ยังไม่ได้เริ่มลงมือสอน ต่อมา ครูและเด็กอยากกลับมา รร.เพราะคิดถึง โรงเรียนครูไม่จบ สาขาปฐมวัย ทำให้ยากลำบากต่อการจัดการสอน การสอนแบบนี้ ต้องมีสื่ออุปกรณ์ .ครูจะสอนตามกิจกรรมหลักตามหลักสูตรและแนวทางการจัดประสบการณ์ของหลักสูตรปฐมวัยแต่จะนำกิจกรรมของมอนเทสฯ มาบูรณาการร่วมด้วย ตอนนี้ นักเรียนจะพับเสื่อได้บ้าง สื่อต่างๆ มีครบแล้ว .ในภาคเรียนต่อไป จะปรับปรุงการสอนของตนเอง ได้แก่ การสอนให้มี กิจกรรมเคลื่อนไหว พัฒนากล้ามเนื้อนักเรียน จะเลือกกิจกรรม เสริมประสบการณ์ ฝึกเขียนตามเส้นประ กิจกรรมสร้างสรรค์ และเล่นตามมุม เล่นกลางแจ้ง นอน เกมการศึกษา จะแทรกในกิจกรรม ของหลักสูตรปฐมวัยฯ การจัดกิจกรรมตามหลัก BBL จะนำกิจกรรมมาใช้ในการเก็บเด็ก กระตุ้น นักเรียน นำเพลง นำคำคล้องจองมา

ครูนิสิต
สอนชั้น ป.1-2 สอนโดยใช้ทีวีเป็นหลัก แต่ใช้ฝากั้นห้อง ป.1 อ่านได้ทุกคน (มีคนเดียว อ่านคล่องด้วย) แต่ ป.2 ย้ายมาใหม่ 1 คน รวม 7 คน จะมีปัญหานิดหน่อย และทั้งสองชั้น จะมีการช่วยเหลือกัน วิชานาฏศิลป์จะเรียนด้วยกัน วิชาพลศึกษาจะเรียนรวมพร้อมกันทุกโรงเรียน ครูควบคุมชั้นเรียนตลอดเวลา แต่วิชาที่ไม่ใช่วิชาหลัก ก็ไม่ได้กำกับมาก นักเรียน ป.1 ตามทัน ป.2 ตามไม่ทัน ถ้านักเรียนไม่ทันครูจะสอนเสริม แทรกเสริมกระตุ้น ครูยังไม่มีการเตรียมการสอนหรือศึกษาคู่มือล่วงหน้า ยังไม่มีการเตรียมใบงาน หรือ บันทึกผลการสอน แต่ละวัน จะมาดูทีวีพร้อมกับนักเรียน ๆ แต่ละคน แต่ไม่คล่อง การแก้ปัญหา ของนักเรียนที่ไม่ทัน ด้วยการสอนเสริม

ครูเกศินี
สอน ป.3-4 นร.มี 4+10 คน ป.4 จะมีความพร้อมเรียนไปพร้อมกันได้ สามารถเรียนได้ตามทีวี มีความรับผิดชอบมาก แต่นักเรียน ป.3 จะมี นักเรียน 1 คน ที่ยังไม่พร้อม จะแก้ป้ญหาด้วยการสอนเสริม ครูจะกระตุ้น หรือสอนเสริม บ่อยครั้ง เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้และมีพัฒนาการตามวัย ครูจะมีการศึกษาคู่มือครูล่วงหน้า และศึกษา ถ้านักเรียนไม่ทันจะเสริม แต่บางครั้งครูต้องสอนเสริม และแทรกบ้าง เพื่อกระตุ้น นักเรียน ครูจะเตรียมใบงานถ่ายเอกสารในคู่มือ ผลงานนักเรียนจะนำมาติด ภายในห้อง ครูจะสอนภาษาไทย ด้วยตัวเอง มีการนำเสนอบ้าง การนำหลัก BBL ครูจะ brain gym วันหนึ่ง จะทำ สองครั้ง และนำสื่อที่เข้าจากการอบรมมาทำ brain gym ปัญหา ทีวี สอนติดกัน จะมีเสียง รบกวน ครูต้องกำกับชั้นเรียน การสรุปบทเรียน ในแต่ละชั่วโมง ครูยังไม่ทำ แต่ ทั้งนี้ ครูได้บอกว่า อาจจะทำได้ ถ้าแยกชั้นเรียน และครูต้องครบ.. ทั้งนี้ .ในการสรุปชั้นเรียนกรณีสอนสองชั้น ครูต้องศึกษาล่วงหน้า หรือ อาจจะพูดคุย สรุปในช่วงบ่ายสอง การบันทึกผลหลังสอน ช่วงแรก ทำบันทึกผลหลังสอนแต่ปัจจุบันไม่ทำ ครูคิดว่าจะทำ

ครูสุรพงศ์ จำปาลา
สอน ป.5-6 เด็กมีวินัย แต่ ผลเสียจากการรวมโรงเรียน คือ นักเรียนขาดวินัย และมีการแบ่งแยก ภูมิลำเนา หลังจากกลับมาในภาคเรียนที่ 2 ครู เตรียมความพร้อมไม่ดี ต้องเริ่มวินัยใหม่ทุกอย่าง ผสมกับการไม่มี ผอ.โรงเรียน ครูต้องมาเริ่มฝึกวินัยก่อน ไม่มีการเตรียมความพร้อมในการดูทีวี ครูไม่ได้ศึกษาล่วงหน้า ชั้น ป.5 ครูต้นทาง สอนไม่ดี เพราะ ตรวจการบ้านนักเรียน พบว่า นักเรียนแสดงวิธีทำผิด และบางครั้ง ครูต้องมาสอนซ่อมเสริม และทดลองสอน ดู สอนซ่อมเสริม ในบางวิชา ที่ครูมีความถนัด นักเรียนขาดความเชื่อมั่น และไม่กล้าแสดงออก และครูพยายามแก้ไข โดยไม่ตัดสินเด็กว่าผิดหรือถูก โดยให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเต็มที่
ครู ไม่มีบันทึกผลหลังสอน แต่ปีการศึกษาต่อไป จะมีการปรับปรุงแก้ไข การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

ปีหน้าโรงเรียน จะทำอย่างไร
• ครูปฐมวัย สอนตามหลักสูตรฯ ใช้ 6 กิจกรรมหลัก และ จะสอนเสริมร่วมกับกิจกรรมมอนเทส สื่อมอนเทส และหลัก BBL
• ครูประถมศึกษา จะสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สอนตามหลักสูตร และเสริมด้วยหลัก BBL ภาษาไทย จะเน้นตามกระทรวงฯ อยากจะปรึกษา หารือกันทั้งโรงเรียนก่อน ว่าจะสอนอะไร อย่างไร จะมีการศึกษา จะทำแบบใด โรงเรียนจะคุยเพื่อให้ได้เป็นข้อสรุป และการตกลงร่วมกัน ขอเวลาในช่วง ปิดภาคเรียน

สะท้อนผลโดย ศึกษานิเทศก์
ศน.สายรุ้ง
ชื่นชมครูผู้สอน เด็กมีพัฒนาการดีมากๆ และต้องจัดมุมประสบการณ์ ให้กับนักเรียนอย่างน้อย 4 มุม และให้สลับเปลี่ยนหมุนเวียนไป ครูพูดเพราะเอาใจใส่เด็กเป็นรายบุคคล เด็กมีความสุข

ศน.กชพร
รร.เราขนาดเล็ก ในการดูทีวีเป็นหลัก ครูต้องศึกษาหลักการ และทุกโรงเรียน ได้มีการปฏิบัติ ครูต้องไม่ทิ้ง หรือออกจากห้องโดยไม่จำเป็น ห่วงในเรื่องการสรุป concept นักเรียน เนื่องจากต้องรับผิดชอบสองชั้น เพราะฉะนั้น ครูต้องฝึกวินัย และ ครูต้องทำการบ้านล่วงหน้า และ สรุป concept ทุกชั่วโมง โดยการศึกษา มาตรฐาน ล่วงหน้า โรงเรียนใช้ทรัพยากรคุ้มค่า เช่น นักเรียนแต่ละคนฝึกให้มีความรับผิดชอบงานได้ได้ สำหรับการวัดและประเมินผล ในชั้นเรียนครูต้องทำเป็นปัจจุบัน โรงเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์ อาจจะต้องไปหามาใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอน
ศน.นุชรัตน์
การสอนคละชั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยลดภาระครูที่สอนไม่ครบชั้น สพฐ.ได้อบรมวิธีสอน จัดทำสื่อการสอน และให้โรงเรียนรู้หลักการสอนนักเรียน คละชั้นปี คละความสามารถ คละวัย ได้อย่างเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามหลายครั้งไปติดตามพบว่าไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะครูไม่ได้มีการเตรียมตัวการสอนล่วงหน้า ครั้งนี้สถานศึกษาตัดสินใจว่า จะสอนตามโทรทัศน์เป็นหลัก และมีกิจกรรมซ่อมเสริม ในบางวิชา ก็ให้ครูได้ หารูปแบบ และวิธีการ ที่เหมาะสมกับตนเอง และชื่นชม ที่คุณครูจะมีการ PLC เพื่อหาแนวทางการจัดการศึกษาร่วมกันทั้งโรงเรียน
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน hi supervisorความเห็น (0)