แผนการสอนการส่งอีเมล

รวมแผนการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                         สาระที่ 4

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1                                                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  แผนที่ 4  ชื่อ  การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์                                            เวลาเรียน  1 ชั่วโมง 
1.    ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                  ติดต่อกับบุคคลอื่นผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

  2.    สาระการเรียนรู้ 2.1   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 2.2   รูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 2.3   การขอใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรี 2.4   การรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  3.    สื่อ อุปกรณ์          3.1    ใบงาน
ที่ ชื่อใบงาน เวลา (นาที)
1 การรับ -ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 60
         3.2    ใบความรู้

                              การรับ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

          3.3    คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  และโปรแกรมรับส่งเมล์               4.    กระบวนการจัดการเรียนรู้          4.1    ขั้นเตรียมการ                              4.1.1  เตรียมใบงานและใบความรู้เท่าจำนวนนักเรียน                              4.1.2  ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ          4.2    ขั้นดำเนินการ 4.2.1        สนทนาเกี่ยวกับรูปแบบการรับ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 4.2.2        แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละประมาณ 2 – 4 คน 4.2.3        นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่อง การรับ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 4.2.4        นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติตามใบงานเรื่อง การรับ -  ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 4.2.5        นักเรียนช่วยกันสรุปขั้นตอนการขอใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรี โดยมีครูช่วยแนะนำเพิ่มเติม   5.    กระบวนการวัดและประเมินผล 5.1        เครื่องมือในการวัดและประเมินผล 5.1.1          แบบสังเกตการปฏิบัติงาน 5.1.2        แบบประเมินผลงาน  (การสมัคร  การรับ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์)          5.2    เกณฑ์การวัดและประเมินผล 5.2.1        ผลการประเมินเป็นรายบุคคลจากแบบสังเกตการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 80 %ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินต้องซ่อมเสริมด้วยการปฏิบัติงานเดี่ยวให้สำเร็จ                              5.2.2    ผลการประเมินผลงานของกลุ่มไม่ต่ำกว่า 70 %  6.    แหล่งการเรียนรู้          6.1    ใบความรู้         6.2    ใบงาน         6.3    หนังสือ วารสารเกี่ยวกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์         6.4    อินเทอร์เน็ต   7.     บันทึกระหว่างเรียน  หลังเรียน  การปรับปรุง  และข้อเสนอแนะ          ..........................................................................................................................................................         ..........................................................................................................................................................
ใบความรู้
การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์               จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Mail หรือ E-mail เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง   การรับและตอบจดหมายทำได้อย่างรวดเร็วและประหยัดในอัตราค่าส่ง  ไม่ว่าจะส่งไปในสถานที่ใด ไกลแค่ไหน อัตราค่าบริการยังคงเท่ากัน และข้อสำคัญคือรวดเร็วมาก ผู้ที่จะรับส่ง E-mail ได้นั้นจำเป็นต้องมี  E-mail Address ของตนเอง  รูปแบบของ E-mail                 E-mail สามารถแบ่งตามลักษณะการทำงานและใช้งานได้เป็น 5 แบบ ที่นิยมใช้กันดังนี้ 1.       Forwarding E-mail  คือ E-mail ที่ไม่มีตู้ไปรษณีย์ หรือ Mailbox ตามแอดเดรสที่ว่าไว้จริง        เมื่อมี E-mail ส่งเข้ามายังแอดเดรสนี้ก็จะถูกส่งต่อไปยังตู้ไปรษณีย์ที่มีอยู่จริงอีกที่หนึ่งโดยอัตโนมัติ นั่นหมายความว่า ใครก็ตามที่ใช้ E-mail Address แบบ Forwarding นี้จะต้องมี E-mail Address จริง ๆ อยู่แล้วด้วยต่างหากสำหรับรับส่งเมล์ เพียงแต่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ โดยเอาแต่ตัว Forwarding E-mail Address ไปแจกจ่ายให้คนอื่น แทนที่จะบอก E-mail Address ที่ใช้จริงซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา   หรือไม่อยากให้ใครรู้จัก E-mail ที่แท้จริงของเรา 2.       POP E-mail   คือ E-mail ที่สามารถเปิดได้โดยใช้โปรแกรมรับส่งเมล์ทั่วไป เช่น Outlook Express Netscape Messenger หรือ Eudora โดย E-mail  เหล่านี้ใช้ โปรโตคอล POP3 (Post Office Protocol Version 3) ในการรับส่ง E-mail ตัวอย่างของ E-mail แบบนี้ก็เช่น E-mail แอดเดรสที่ได้รับจาก ISP ที่เราใช้บริการ ซึ่งทุก ISP ใช้ POP3 ด้วยกันทั้งนั้น หรือฟรี E-mail บางแห่งก็มี POP3 ให้ใช้ด้วยเพื่อความสะดวกในการรับส่งเมล์ 3.       Virtual E-mail เป็น E-mail แอดเดรสที่มีชื่อ Username ที่ไม่ตรงกันในการรับและการส่ง E-mail คือ ในการส่ง E-mail  ออกไปผู้รับจะเห็นเป็นชื่อหนึ่ง เช่น [email protected] แต่ในการเข้าเช็คและรับเมล์นั้นชื่อ Username กลับไม่ใช่ Webmaster แต่เป็นชื่ออื่น เช่น Jaroonvichxxxx123  เป็นต้น 4.       Webmail หรือ Webbase E-mail เป็น E-mail ที่ต้องเปิดอ่านและส่ง E-mail ที่เว็บเพจที่ให้บริการ        ตัวอย่าง E-mail แบบนี้ก็เช่น ฟรี E-mail ทั้งหลาย  เช่น  Hotmail , Thaimail , Chaiyo เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ของเว็บที่แจก E-mail ฟรีนั้นจะเป็นเมล์แบบนี้ โดยเจ้าของเว็บไซต์ได้ประโยชน์จากป้ายโฆษณาที่หน้าเว็บ เรียกได้ว่ายิ่งมีสมาชิกมากเท่าไรก็สามารถตั้งราคาค่าปิดป้ายโฆษณาได้สูงมากขึ้นเท่านั้น เพราะมีอัตราในการพบเห็นมากเนื่องจากสมาชิกต้องเข้ามารับส่ง E-mail กันที่หน้าเว็บทุกวัน  หรือบางคนอาจต้องเข้ามารับส่งเมล์กันวันละหลาย ๆ ครั้ง E-mail แบบนี้ได้รับความนิยมมากเพราะง่ายเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถเปิดรับส่ง E-mail ได้ทันทีโดยไม่ต้องมีโปรแกรมพิเศษอื่นใดมาช่วย                                                                                             - 2 -                                                           การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   5.       Autoresponse E-mail  เป็น E-mail ตอบรับอัตโนมัติ      การทำงานของ E-mail แบบนี้จะคล้ายกับระบบฝากข้อความของโทรศัพท์ คือหากมีคนส่ง E-mail เข้ามาหาคุณก็จะมีการตอบกลับ E-mail ไปทันที เช่น อาจจะบอกว่าได้รับ E-mail แล้วแต่ตอนนี้ไม่อยู่จะเก็บ E-mail นี้ไว้ เมื่อกลับมาจะติดต่อกลับไปทันที E-mail แบบนี้ก็เช่น E-mail ที่รับส่งด้วยไอซีคิว (ICQ) เป็นต้น   การขอใช้ E-mail ฟรี                 ในปัจจุบันมีเว็บไซต์ ที่ให้บริการ E-mail ฟรี อย่างมากมาย มีทั้งที่ให้บริการโดยตรงและให้บริการประกอบกับบริการอื่น ๆ เช่นให้พื้นที่โฮมเพจฟรี บริการค้นหาข้อมูล เป็นต้น แต่ละแห่งก็จะพยายามพัฒนาความสามารถและคุณภาพของ E-mail ฟรีของตน เพื่อเรียกลูกค้าให้มาใช้บริการ เหตุผลของการต้องการให้ลูกค้ามาใช้บริการมาก แม้ว่าจะให้บริการฟรีนั้น ก็เพราะว่า เจ้าของเว็บก็จะสามารถเรียกค่าโฆษณาที่เราเห็นเวลาเปิดเว็บได้มากขึ้น เพราะมูลค่าและราคาของเว็บไซต์ ต่าง ๆ นั้นจะวัดกันที่ปริมาณคนที่เข้ามาแวะเวียนชมเว็บหรือใช้บริการนั่นเอง                ความสามารถของ E-mail ฟรี แต่ละแห่งจะไม่เท่ากัน บางแห่งให้เนื้อที่ Mailbox บนเซิร์ฟเวอร์มาก บางแห่งมีการบริการ Forward ให้ บางแห่งก็เป็นแค่ Webbase E-mail อย่างเดียวคือต้องเข้าไปที่เว็บนั้นเพื่อรับส่ง E-mail อย่างไรก็ตามบริการ E-mail นั้นไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ก็สามารถรับส่ง E-mail ได้เหมือนกันหมด                  เว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมในการขอ E-mail ฟรี เช่น                 Hotmail (www.hotmail.com) เป็นเว็บไซต์ ของบริษัทไมโครซอฟท์ที่ให้บริการ E-mail ฟรีมานานมาก ถือว่าเก่าแก่ที่สุดก็ว่าได้ Hotmail เป็นการบริการแบบ Webbase E-mail ที่ต้องเข้ามาที่เว็บไซต์ Hotmail                MailandNews (www.mailandnews.com) เป็นเว็บของต่างประเทศที่ให้บริการ E-mail ฟรี และให้บริการอื่น ๆ เสริมด้วย เช่น การตรวจสอบข้อความจากทางโทรศัพท์ นิวส์กรุ๊ป เป็นต้น มีการใช้บริการหลายประเภท คือทั้ง Webbase E-mail และ Webmail ด้วย                Bkkmail (www.bkkmail.com) เป็นเว็บไซต์ของไทยที่ให้บริการ E-mail ฟรี บริการพิเศษของ Bkkmail นี้คือการส่งเมล์ในรูปของเว็บเพจได้                SiamMail (www.siammail.com) เป็นเว็บไซต์ของคนไทย ที่สร้างโดยคนไทย เพื่อคนไทย เนื่องจากคำอธิบายทั้งหมดจะเป็นภาษาไทย ซึ่งทำให้ง่ายต่อการใช้งานสำหรับคนไทยที่ไม่ค่อยสันทัดภาษาอังกฤษ ลักษณะการใช้งานสามารถใช้งานโดยตรงได้กับ Server ดังนั้นผู้ใช้จะต้องมีโปรแกรมรับส่งเมล์ของตนเอง                                                                                                - 3 -                                                        การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์                  ไชโย (www.chaiyo.com)                 ไทยเมล์ (www.thaimail.com)                เอ็มเว็บ (www.mweb.co.th)                ไอคูล  (www.i-kool.com)                 นอกจากนี้หาก นักเรียนต้องการใช้ E-mail ฟรี หรือหาของฟรีอื่น ๆ บนระบบอินเทอร์เน็ตขอแนะนำให้ดูได้จาก http://www.thaiwebhunter.com  ในหัวข้อฟรี /แหล่งของฟรี ได้         
ใบงานที่ 1
รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ .....................
    1.   ......................................................................   
2.       ......................................................................
3.       ..........................................………………… 4.       .....................................................................
 

   
                   ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้1. สมัครเป็นสมาชิกการขอใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรี จากเว็บไซต์ www.i-kool.com แล้วบันทึก E-mail Address ของนักเรียนแต่ละคน            ...................................................................................................................................................................            ...................................................................................................................................................................            ...................................................................................................................................................................            ...................................................................................................................................................................2. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ครูและเพื่อน ๆ ในกลุ่ม คนละ 1 ฉบับ แล้วบันทึก            ชื่อ ผู้ส่ง...........................................................  ชื่อ ผู้รับ .........................................................................            E-mail Address (To) ผู้รับ .......................................................................................................................                                                    หัวเรื่อง .............................................................................................................                                                    ข้อความ(โดยย่อ)...............................................................................................                                                    ..............................................................................................                                                                                  .............................................................................................            ชื่อ ผู้ส่ง...........................................................  ชื่อ ผู้รับ ........................................................................            E-mail Address (To) ผู้รับ .......................................................................................................................                                                    หัวเรื่อง .............................................................................................................                                                    ข้อความ(โดยย่อ)...............................................................................................                                                    .............................................................................................                                                                                  .............................................................................................            ชื่อ ผู้ส่ง...........................................................  ชื่อ ผู้รับ ...........................................................................            E-mail Address (To) ผู้รับ ......................................................................................................................                                                    หัวเรื่อง ............................................................................................................                                                    ข้อความ(โดยย่อ).................................................................................................                                                    ...............................................................................................                                                                                  ..............................................................................................               ชื่อ ผู้ส่ง...........................................................  ชื่อ ผู้รับ .....................................................................................            E-mail Address (To) ผู้รับ ...................................................................................................................................                                                    หัวเรื่อง ..........................................................................................................................                                                    ข้อความ(โดยย่อ)..........................................................................................................                                                    ........................................................................................................                                                                                  ...................................................................................................... 3. รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เพื่อนส่งมาให้ แล้วบันทึก            ชื่อ ผู้รับ .................................................................   ชื่อ ผู้ส่ง...................................................................                                                      หัวเรื่อง ...............................................................................................................                                                    ข้อความ(โดยย่อ).................................................................................................                                                    .................................................................................................                                                                                  ...............................................................................................            ชื่อ ผู้รับ .................................................................   ชื่อ ผู้ส่ง.....................................................................                                                      หัวเรื่อง ..............................................................................................................                                                    ข้อความ(โดยย่อ)................................................................................................                                                    ................................................................................................                                                                                  ...............................................................................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

คำสำคัญ (Tags)#แผนการสอน

หมายเลขบันทึก: 58609, เขียน: 11 Nov 2006 @ 11:22 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 10:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)