Contact

อำนาจรัฐกับธุรกิจเบเกอร์รี่

  อำนาจรัฐได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจตั้งเริ่มเปิดกิจการเลยก็ว่าได้  

อำนาจรัฐกับธุรกิจเบเกอร์รี่

             อำนาจรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจตั้งแต่กระบวนการจัดตั้งเป็นองค์กรหรือจัดตั้งเป็นรูปแบบบริษัท  การจดทะเบียนพาณิชย์   ต้องไปยื่นขอเลขหมายเสียภาษี  ทั้งภาษีป้ายหน้าร้าน  และการขอชื่อร้าน  และมีกฎหมายแรงงาน   ในการจ้างแรงงาน  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  และประกันสังคมของพนักงาน

            องค์กรที่เหมาะสำหรับธุรกิจเบเกอร์รี่ คือ  จัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด  เพราะการจดทะเบียนจะต้องมีผู้ถือหุ้น  7  คน ดิฉันคิดว่ากำลังพอดี  เพราะแรก ๆ อาจจะทำเป็นบริษัทเล็ก ๆ ก่อน คิดว่าการตั้งเป็นบริษัทจำกัดน่าจะดี  ถ้าอนาคตขยัยขยายได้อาจจะเป็นบริษัทจำกัด  มหาชนก็ได้

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 58600, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ธุรกิจกับอำนาจรัฐ

Recent Posts 

Comments (0)