การเรียนวิชา สัมมนาปัญหาการศึกษา  สมาชิกในกลุ่มของเราประกอบด้วย

1. นางสาวพัชรินทร์  ศรีเหรา 

2. นางสาวสุจิรา สวัสดิ์รักษ์

3.นางสาวสุกัญญา  ก่ายแก้ว

สมาชิกของเราทุก ๆ คน พยายามตั้งใจเรียนวิชานี้อย่างดีที่สุด  ตัวหนูเองบางครั้งมีเรื่องติดขัด เกี่ยวกับการเรียนในวิชานี้ ก็มักจะปรึกษาเพื่อนๆในกลุ่ม และนอกกลุ่ม โดยเฉพาะสุจิรา และปัทมา ก็จะได้คำแนะนำที่ดีและความช่วยเหลืออย่างเต็มใจเสมอคะ