ถ้าจะมองจากการที่จะเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อำนาจรัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องมีค่อนข้างเยอะ แต่ถ้าจะเริ่มจากการจัดตั้งบริษัท จะต้องมีการติดต่อการขอจดทะเบียน