แถบเครื่องมือในโปรแกรม Flip Album (26/12/57)

จากชั่วโมงที่แล้ว ที่ได้เรียนเรื่องแถบคำสั่งของโปรแกรม Flip Album แล้ว ชั่วโมงนี้มาเรียนต่อกันในเรื่อง แถบเครื่องมือในโปรแกรม Flip Album ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้


แถบเครื่องมือ (Tool Bar)

แถบเครื่องมือ (Tool Bar) ที่ใช้งานจะปรากฏอยู่ด้านบนจอภาพใต้แถบรายการคำสั่ง (Menu Bar) เสมอเมื่อเข้าสู่โปรแกรม โดยสามารถเคลื่อนย้ายได้ และเมื่อต้องการใช้งานสามารถคลิกใช้งานได้ทันทีที่ต้องการใช้งานกับเครื่องมือนั้น ๆ


ปุ่มเครื่องมือบนแถบเครื่องมือนี้มีชื่อเรียกและหน้าที่การทำงาน ดังต่อไปนี้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)