การใช้สื่อในงานวิจัย 19/1/58

วันนี้เป็นวันที่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ตื่นเต้นมากเลยค่ะ นักเรียนได้เรียนเรื่องมาตราตัวสะกด โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) นักเรียนให้ความสนใจและตั้งใจเรียนด้วยความสนุกสนาน หลังจากเรียนเสร็จแล้วนักเรียนได้ทำแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งผลการทดสอบปรากฏว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)