บันทึกที่ 27 ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การทำเกษตรอินทรีย์) (4/2/58)

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การทำเกษตรอินทรีย์) (4/2/58)

วันนี้ดิฉันพานักเรียนอีกกลุ่มมาศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เกี่ยวกับการการทำเกษตรอินทรีย์ เจ้าของภูมิปัญญาก็คือ คุณป้าจันทร์ดี ทองทับ

คุณป้าจันทร์ดี ทองทับ

คุณป้าเล่าให้ฟังว่า "การทำเกษตรอินทรีย์ชีวภาพทั้งการผลิต ปุ๋ยน้ำอินทรีย์ สูตรน้ำ EM และการทำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ เศษอาหาร หรือเศษพืชผัก ใช้การทดลองปฏิบัติจริงในพื้นที่ของตนเอง สามารถให้ผลผลิตที่ดีและปลอดสารพิษ และยังถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรผู้สนใจในการทำเกษตรอินทรีย์ ได้เรียนรู้พัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไป"

และคุณยายยังพาดูสวนเกษตรอินทรีย์ ผลผลิตที่ได้จาเกษตรอินทรีย์ และยังบอกกอีกว่า การนำใบไม้และหญ้ามาทำให้เกิดประโยชน์ โดยการนำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เช่น ใบจากต้นไผ่ ใบจากต้นจาจุรี ทุกชนิดสามารถนำมาเป็นปุ๋ยได้

สูตรน้ำ EM

ปุ๋ยหมักจากเศษเศษอาหาร และเศษผัก ทำปุ๋ยได้

ผลผลิตที่ปลอดสารพิษ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกทดลองสอนของนางสาวสายชล เจริญศรี ...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)