บันทึกที่ 25 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 (26/01/58)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 (26/01/58)

ในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า

1. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เรื่อง เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่มีค่าประสิทธิผลมากกว่า 0.50

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันนี้ดิฉันได้ทดลอง แบบกลุ่มใหญ่ กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้เลือกทำวิจัยในชั้นเรียนด้วย บรรยากาศในทดลองสนุกมาก นักเรียนดูกระตือรือร้นที่ได้ ศึกษาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกคน

พวกเราจะตั้งใจทำค่ะ

สู้ ๆ ค่ะ คุณครู

พวกเราก็ตั้งใจทำเหมือนกัน

การทดลองใช้สื่อเป็นไปด้วยดีค่ะ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกทดลองสอนของนางสาวสายชล เจริญศรี ...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)