บันทึกที่ 20 ป่าชุมชนต้นแบบตามแนวพระราชดำริ (26/12/57)

ป่าชุมชนต้นแบบตามแนวพระราชดำริ (26/12/57)

วันนี้ดิฉันพานักเรียนมาร่วมกิจรรม งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเปิดป่าชุมชนต้นแบบตามแนวพระราชดำริ ที่บ้านตลาดขี้เหล็ก อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ได้เปิดเส้นทางศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ "ป่าชุมชนต้นแบบตามแนวพระราชดำริบ้านตลาดขี้เหล็ก" และเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ 9 ฐาน ระยะทางกว่า 400 เมตร ด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า อยากให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ เพื่อร่วมฟื้นฟูและคงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าและแหล่งต้นน้ำลำธารไว้ เป็นสมบัติของชาติต่อไปบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกทดลองสอนของนางสาวสายชล เจริญศรี ...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)