บันทึกที่ 13 ต้อนรับคณะจากโรงเรียนโครงการอัจฉริยะจรรยามาศึกษาดูงาน (20/11/57)

ต้อนรับคณะจากโรงเรียนโครงการอัจฉริยะจรรยามาศึกษาดูงาน (20/11/57)

โครงการอัจฉริยะจรรยา คือ โครงการวิจัยและพัฒนาคักยภาพเด็กเป็นรายบุคคลใบศตวรรษทที่ 21 เป็นโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เเละธรรมาภิบาลใบสถานศึกษา

ทางโรงเรียนชลประทานผาแตก ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูผู้บริหารและคณะจากโรงเรียนโครงการอัจฉริยะจรรยามาศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกทดลองสอนของนางสาวสายชล เจริญศรี ...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)