บันทึกที่ 17 จัดบอร์ดวันรัฐธรรมนูญ (8/12/57)

จัดบอร์ดวันรัฐธรรมนูญ (8/12/57)

"10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นรัฐธรรมนูญ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก อันเป็นฉบับถาวร เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และเป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475"

วันนี้ดิฉันก็ได้มาจัดบอร์ดวันรัฐธรรมนูญ ร่วมกับเพื่อนนักศึกษาฝึกสอน ที่ได้รัมอบหมายให้มาจัดบอร์ด เพพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ และยังเป็นการแสดงถึงการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรกอีกด้วย

มาช่วยกันจัดบอร์ด

มีเด็ก ๆ มาช่วยด้วย

จัดบอร์ดเสร็จแล้วค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกทดลองสอนของนางสาวสายชล เจริญศรี ...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)