ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดเชียงราย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เนืองด้วยทางโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้มีโครงการพานักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างจังหวัด ทุกระดับชั้น สำหรับผมก็ได้เป็นครูที่ปรึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หนึ่งห้อง คือ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/3 ผมก็ได้มีหน้าที่ในการดูแลควบคุมนักเรียนระหว่างทัศนะศึกษาให้เด็กนักเรียนมีความปลอดภัย โดยสถานที่ทัศนศึกษา อยู่ที่จังหวัดเชียงรายซึ่งทางโรงเรียนได้เลือกทัศนศึกษา คือ มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง แม่สาย และเดินทางกลับภายในหนึ่งวัน.....


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสมพงษ์ ตระการศุภกร ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)