ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภท face book และเว็บไซต์ www.youtube.com ในรายวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556


รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภท face book และเว็บไซต์ www.youtube.com ในรายวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ชื่อผู้วิจัย : นายศิริวุฒิ บัวสมาน ตำแหน่ง ครู โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา

ปีการศึกษา : 2556

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี3 (ว30223) ของนักเรียนที่เรียนรู้เพิ่มเติมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภท face book (2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนรู้เพิ่มเติมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภท face book และเว็บไซต์ www.youtube.com ในรายวิชาเคมี 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 126 คน โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 60 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี 3 จำนวน 25 แผน ใช้เวลาเรียน 18 สัปดาห์ สื่อการเรียนที่ผลิตจากโปรแกรม Microsoft Power point 2010 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี และกรด-เบส แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 60 ข้อ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 3 ของนักเรียนที่เรียนรู้เพิ่มเติมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภท face book และเว็บไซต์ www.youtube.com ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 93.48 มีคะแนนเฉลี่ย 57.70 อยู่ในระดับพอใช้ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.32

2.ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้เพิ่มเติมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภท face book และเว็บไซต์ www.youtube.comในรายวิชาเคมี 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของครูอยู่ในระดับมาก เฉลี่ยร้อยละ 33.00 และนักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงผลของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภท face book และเว็บไซต์ www.youtube.com ในการเรียนรู้เพิ่มเติมในรายวิชาเคมี 3 ดังนี้ ข้อดี คือ ใช้ค้นหาความรู้ได้ง่าย สะดวกและง่ายต่อการส่งงานหรือการติดต่อสื่อสารในการเรียนรู้มากขึ้น ไม่ล้าสมัย ทำให้ได้เรียนรู้เนื้อหาที่หลากหลาย ครูเข้าใจคิดเพื่อดึงความสนใจของนักเรียนในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเกิดประโยชน์ มีการนำเสนอเนื้อหาสาระที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมาก นักเรียนสามารถดูการประเมินผลการเรียนได้ ดูแบบการเรียนได้ สามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่จำกัดเวลาและได้เรียนรู้เนื้อหาที่ดีมาก ข้อเสีย คือ การเข้าถึง face book และเว็บไซต์ www.youtube.com ได้ไม่ทั่วถึงทุกคน เพราะ บางคนไม่มีคอมพิวเตอร์ ต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ ที่บ้านไม่มีอินเตอร์เน็ตหรือผู้ปกครองไม่อนุญาตเล่นรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน.pdf

คำสำคัญ (Tags): #facebook#www.youtube.com#เคมี
หมายเลขบันทึก: 584810เขียนเมื่อ 30 มกราคม 2015 13:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 มกราคม 2015 13:22 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี