โครงการติวข้อสอบโอเน็ตภาษาไทย ม.๖ ทาง GotoKnow ครั้งที่ ๘

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ข้อ ๒๐ คำประพันธ์ต่อไปนี้ใช้คำอัพภาสกี่คำ
ณ ชายหาดสะอาดทราย และกรวดทรายประกายวาม
วะวาบวับระยับยาม ผสานแสงพระจันทร์เพ็ญ
ทะเลกระแสหลั่ง อุทกพลั่งถะถั่งเห็น
ผสมสีขจีเป็น ประหนึ่งแก้วตระการเขียว

๑. ๑ คำ
๒. ๒ คำ
๓. ๓ คำ
๔. ๔ คำ
๕. ๕ คำ

ก่อนเฉลย ต้องอธิบายก่อนว่า คำอัพภาส คือคำซ้ำ ที่เปลี่ยนคำหน้า เป็น พยางค์ที่ มีพยัญชนะต้นเหมือนคำเดิม แล้ว ประสม สระอะ ไม่มีตัวสะกด เช่น ลิ่วลิ่ว เป็น
ละลิ่ว เยือกเยือก เป็น ยะเยือก
ฉะนั้น ในข้อ ๕๐ นี้ คำอัพภาส คือ คำว่า วะวาบ ถะถั่ง รวม ๒ คำ ครับ
เฉลย ข้อ ๒ ครับ
ข้อสอบข้อนี้ เป็นตัวชี้วัด ด้าน หลักภาษา นะครับ

ข้อ ๒๑ ใช้ข้อมูลบรรณานุกรมต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ ก และ ข้อ ข
รองศาสตราจารย์จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ . ๒๕๕๒ . ตัวเขียนยุคอารยธรรมโบราณ. พิมพ์ครั้งที่ ๒ . กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ก. ข้อใดไม่ต้องใส่ไว้ในการเขียนบรรณานุกรม
๑. ปีที่พิมพ์
๒. ครั้งที่พิมพ์
๓. สถานที่พิมพ์
๔. ผู้พิมพ์เผยแพร่
๕. คำนำหน้าชื่อผู้แต่ง

ข. ในการเรียงลำดับบรรณานุกรม ชื่อผู้แต่งในข้อใดควรมาก่อนข้อมูลในบรรณานุกรมข้อมูลบรรณานุกรมข้างต้น
๑. รจนา ปานทิพย์
๒. ปองใจ กิจเที่ยง
๓. งามเนตร สถิตพร
๔. ฉัตรดนัย เอี่ยมอุดม
๕. ชัชวาล จันทร์ประดิษฐ์

ข้อ ๒๒ จงเลือกคำในข้อ ก.และข้อ ข. ที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่างตามลำดับ
บางสะแกแลสล้างงิ้ว ทิวราย
เรียง...(ก.)...ดังฉัตรฉาย แช่ม ..(ข.)..
ริ้วพี่ที่งิ้วสาย สวาทเช่น เห็นเอย
ไม้ใช่งิ้วแน่งน้อย นึกหน้าอาลัย

ก. ๑.ราย ๒. ไม้ ๓.ฝั่ง ๔.ร้อย ๕.งาม

ข. ๑.ช้า ๒.ช้อย ๓.ชื่น ๔.ชื้น ๕.ชีวา

ก่อนเฉลยต้องบอกนักเรียนก่อนว่า คำประพันธ์นี้คือโคลงสี่สุภาพ ตัดมาจากโคลงนิราศสุพรรณ ของสุนทรภู่ ถ้านักเรียนเขียนแผนผังโคลงสี่สุภาพได้ก็จะทำได้อย่างง่ายดาย ครูเคยสอนวิธีจำโคลงแม่แบบมาแล้ว
เฉลย ข้อ ก. ตอบ ๓ ฝั่ง เพราะตำแหน่งนี้ ต้องเป็นคำเอก
เฉลย ข้อ ข. ตอบ ๒ ช้อย เพราะตรงนี้ต้องเป็นคำโท และต้องสัมผัสกับคำว่า "น้อย"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)