การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอพัฒนานิคม: การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ได้มีโอกาสลงพื้นที่ร่วมกับทีมพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ โดยคุณหมอสุพัตรา ศรีวณิชชากร สถาบันพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ที่อำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยมี ผอ.รพ., สสอ., รพ.สต., อบต., เทศบาล, อสม., ภาคเอกชนในพื้นที่ และเครือข่าย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและพาชม "สวนดอกไม้" หรือสิ่งที่กำลังทำอยู่ในประเด็นต่างๆ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาต่อยอดในรูปแบบเครือข่ายสุขภาพอำเภอ

ความน่าสนใจของที่นี่ คือ พื้นที่แต่ละตำบลมีความหลากหลาย มีจุดเด่นของตนเอง และมีการจัดการโดยมีชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม และบางตำบลมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมพัฒนา ที่เกิดผลในระดับตำบลที่น่าชื่นชม

ประเด็นปัญหาร่วมที่ทุกฝ่ายมองเห็นตรงกัน คือ การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ ที่มาพร้อมกับการเจ็บป่วยด้วยเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งนำไปสู่การเป็นคนไข้ติดบ้านติดเตียง และส่งผลต่อวิถีชีวิตของสมาชิกในครอบครัว ทั้งการทำมาหากินและการเลี้ยงดูผู้ป่วย

หลังฉายภาพสถานการณ์ร่วมกันแล้ว ทีมจึงได้ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยตัวอย่าง ซึ่งภาคีเครือข่ายได้ดำเนินโครงการนำร่องในการช่วยเหลืออย่างครอบวงจร ทั้งการดูแลผู้ป่วย การส่งเสริมอาชีพของสมาชิกในครัวเรือน การส่งเสริมการเรียนของบุตร และการสร้างสภาพแวดล้อมในบ้านให้ถูกสุขลักษณะ นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดี นำไปสู่ต่อการพัฒนาต่อยอด ให้สอดคล่องกับสถานการณ์ในอนาคต

ช่วงบ่าย จึงเปิดเวทีหารือเพื่อหาทิศทางในการเดินต่อ ซึ่งเชื่อว่าโดยศักยภาพของพื้นที่ ทุนทางสังคมต่างๆ และทรัพยากรที่มีอยู่ ถ้ามีกลไกการร้อยเรียงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละตำบล และมีการวางแผนการจัดสรรทรัพยาการร่วมกันเป็นเครือข่ายสุขภาพดี โดยชูประเด็นของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน จะเกิดขึ้นและเบ่งบาน ณ พัฒนานิคม ได้อย่างไม่ยากนัก ซึ่งคณะทำงานและภาคีเครือข่ายจะติดตามการดำเนินงานและจะนำมาเล่าสู่กันฟังต่อไปครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System) และการบริการปฐมภูมิ (Primary Care)ความเห็น (0)