วันที่ 2 เป็นการระดมสมองเพื่อสรุปผลให้ได้แก่นความรู้  ซึ่งทั้งสองกลุ่มใหญ่มีข้อคิดเห็นตรงกันเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์  หลังจากนั้นเป็นการรวมกลุ่มเพื่อเสนอ AAR และพิธีปิดรวมทั้งชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นสำหรับ UKM - 9  ที่มข.  เป็นเจ้าภาพ  ระหว่างวันที่ 8 -11 ก.พ. 2550  ใน  AAR ของกลุ่มที่ 1  อาจารย์เสถียร  แป้นเหลือ  มอ.วิทยาเขตปัตตานี  ได้แต่งกลอนไว้ว่า 

UKM ครั้งนี้มีคุณค่า        

KMUต่างมากันหลากหลาย

U เจ้าภาพร่ำรวยด้วยน้ำใจ     

U ใกล้-ไกลต่างชมชอบขอขอบคุณ