ในการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ  ที่คิดว่าเหมาะกับธุรกิจส่งออกคือ  การจัดตั้งองค์กรในรูปแบบ  บริษัทจำกัด  เพราะว่ามีผู้ถือหุ้นเกิน 7 คนแต่ไม่ถึง 15 คน  ดังนั้นจะตั้งในรูปแบบ  บริษัทมหาชน  ไม่ได้

     และการจัดตั้งองค์กรในรูปแบบ  บริษัทจำกัด  ข้าพเจ้าก็ว่าดีแล้ว เพราะมีการแบ่งลักษณะหน้าที่ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนแล้ว