Contact

อำนาจรัฐกับธุรกิจส่งออก

  อำนาจรัฐที่เข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจส่งออก   

     อำนาจรัฐที่เข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจส่งออก  คือ  การจัดตังองค์กรธุรกิจไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม  เราต้องไปจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์  และต้องไปยื่นขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  เพื่อนำมาเสียภาษีต่าง ๆ  เช่น  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  และภาษีเงินได้นิติบุคคล  ที่กรมสรรพากร  ส่วนภาษีนำเข้า-ส่งออก  ต้องเสียที่กรมศุลกากร  ส่วนหน้าที่ขององค์กรที่จะต้องรับผิดชอบต่อพนักงาน คือ  การนำส่งเงินเข้ากองทุนเงินทดแทน และประกันสังคม

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 58456, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ธุรกิจส่งออก#vs#อำนาจรัฐ

Recent Posts 

Comments (0)